Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Nové Mesto nad Váhom

Poloha:  Leží v západnej časti Trenčianskeho kraja. Je tretím najväčším okresom v kraji.

Rozloha:  580 km2

Počet obyvateľov:  62 532  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  107,79 ob./km2

Okresné mesto:  Nové Mesto nad Váhom

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Trnavským krajom a Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Trenčín.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú pohoria troch oblastí. Strednú časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie a Trenčianska kotlina), na severozápade leží celok Biele Karpaty (podcelky Beštiny, Bošácke bradlá, Javorinská hornatina a Lopenícka hornatina) a z juhozápadu zasahuje celok Myjavská pahorkatina. Všetky tieto celky patria do oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti sa na východe okresu nachádza celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie, Krahulčie vrchy, Nízky Inovec a Vysoký Inovec) a z juhozápadu územie zasahuje celok Malé Karpaty (podcelok Čachtické Karpaty). Juh územia zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelky Dolnovážska niva a Trnavská pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajskej nížiny.

Najvyšší bod:  Veľká Javorina (970,0m), celok Biele Karpaty, podcelok Javorinská hornatina, časť Javorinský chrbát.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Horná Streda (166,4 m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva.

Na území okresu ležia 2 mestá a 32 obcí.

» Zaujímavosti

Veľkoplošné chránené územia v okrese Nové Mesto nad Váhom

CHKO BIELE KARPATY Bola vyhlásená 12.7.1979, novelizovaná v roku 1989. Rozloha 44.568ha. Leží na moravsko-slovenskom pomedzí. CHKO leží v oblasti Slovensko-moravských Karpát. Jej chrbticu tvorí pohorie Biele Karpaty a prechádza ním štátna hranica medzi Slovenskom a Českom. Centrálny chrbát Bielych Karpát sa tiahne v smere juhozápad-severovýchod, dlhý je 80km a široký 11km. Je rozdelený riekami na 9 podcelkov. Najvyšším bodom CHKO je …

Višňové

POLOHA. Obec leží v Čachtických Karpatoch, na brehoch riečky Jablonka, pod Čachtickým hradným bralom. HISTÓRIA. Prvý krát sa obec písomne spomína v roku 1392 ako Bysnew (ďalšie názvy: 1436 Wisnyowe, 1773 Visnove). Patrila panstvu Čachtice, neskôr viacerým zemianskym rodinám (Štiborovci, Országhovci), od roku 1695 Erdödyovcom, v 18.storočí aj Forgáchovcom. V roku 1715 mala obec vinice, mlyn a 21 domácností, v roku 1753 mala 64 poddans …

Vodná turistika v okrese Nové Mesto nad Váhom

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodné toky v okrese Nové Mesto nad Váhom

Váh Najväčším tokom na území okresu je rieka Váh, ktorá preteká zo severu na juh Považským podolím. Je to najdlhšia slovenská rieka – 403km. Vzniká sútokom Bieleho Váhu z Vysokých Tatier a Čierneho Váhu z Nízkych Tatier pod Kráľovou Lehotou. Ústi do Dunaja pri Komárne. Má úzke a značne pretiahnuté povodie /15.075km2/ s početnými, hlavne pravostrannými prítokmi. Popri prirodzenom koryte rieky bol vystavaný umelý derivačný Biskupický kan …

Vodopády v okrese Nové Mesto nad Váhom

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Mestské opevnenie. Historická pamiatka. Torzo opevnenia, mestské hradby sú pomerne vysoké a mohutné. Pôvodná výška je zachovaná dodnes. Sú súčasťou súkromných pozemkov v intraviláne obce a sú dobre viditeľné zo štátnej cesty. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Mestské opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Veža v mestských hradbách bola postavená v 17.storočí v renesančnom slohu. Upravená bola v 19.storočí. Je dvojpodlaž …

Výrobné stavby v okrese Nové Mesto nad Váhom

HORNÁ STREDA. Hydrocentrála. POBEDIM. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vodný mlny. Habánsky vodný mlyn s technickým zariadením zo začiatku 19.storočia. Postavený bol v 1.polovici 17.storočia v barokovom slohu. Upravovaný bol v roku 1768, v 1.polovici 19.storočia a v roku 1935. Má nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou. Objekt č.49, 50 stojí v obci na potoku D …

Významné stromy v okrese Nové Mesto nad Váhom

HRÁDOK. Lipy na cintoríne.   STARÁ TURÁ. Lipová aleja. Prvá lipová aleja na cintoríne na Drahách bola ku kaplnke vysadená v roku 1898. Druhá lipová aleja bola vysadená v roku 1941. Pôvodne sa tu nachádzali tri ústredné kamenné kríže, ktoré dokladajú založenie a rozšírenie cintorína 1787,1846,1902. Posledný kríž sa z dôvodu zosuvu pôdy zrútil. Rastú tu lipy, ktoré majú vek 100 rokov. …

Záhrady v okrese Nové Mesto nad Váhom

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

TOPlist