Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bánovce nad Bebravou

Poloha:  Leží v južnej časti Trenčianskeho kraja. Má najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  461,9 km2

Počet obyvateľov:  36 379  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  78,90 ob./km2

Okresné mesto:  Bánovce nad Bebravou

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Nitrianskym krajom. Na západe hraničí s okresom Nové Mesto nad Váhom, na severozápade s okresom Trenčín, na východe s okresom Prievidza a na juhovýchode s okresom Partizánske.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Podunajská nížina. Z Fatransko-tatranskej oblasti sa na severovýchode nachádza celok Strážovské vrchy (podcelky Nitrické vrchy, Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina) a na západe leží celok Považský Inovec (podcelok Vysoký Inovec). Z juhu územie okresu zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska niva a Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina.

Najvyšší bod:  Suchý vrch (1 027,8 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Nitrické vrchy, časť Suchý.

Najnižší bod: Hladina rieky Bebrava na výtoku z okresu pri obci Rybany (181,0 m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina, časť Bánovská pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 42 obcí.

» Zaujímavosti

Bánovce nad Bebravou

POLOHA. Mesto leží na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Strážovských vrchov na brehoch rieky Bebrava. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1234, kedy sa spomínajú ako villa Ben (ďalšie názvy: 1295 Baan, 1389 Banovice, 1454 Fortalicium Ban, 1461 Castellum Baan, 1471 Banowcze, 1499 Fortalicium Banowiecz, 1773 Banowcze, 1927 Bánovce nad Bebravou). V roku 1295 patrila panstvu Uhrovec, neskôr sa stala sídlom panstva Bánovce. P …

Borčany

POLOHA. Obec leží na Podunajskej pahorkatine pri riečke Livina pri južnej hranici okresu. Obcou preteká riečka Višňová. HISTÓRIA. Obec sa spomína už v roku 1113 v tzv. Zoborskej listine kráľa Kolomana ako Borscan (ďalšie názvy: 1208 Bursix, 1417 Barchan, Borchan, 1513 Borczan, 1773 Male Borczany, 1920 Borčany), jej ohraničený chotár v roku 1208. Patrila nitrianskemu biskupstvu, neskôr miestnym zemepánom. V roku 1598 mala obec 8 domov …

Brezolupy

POLOHA. Obec leží na Podunajskej pahorkatine, v podhorí Strážovských vrchov, na brehoch Miezgovského potoka v juhovýchodnej časti okresu. Leží juhovýchodne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1294 ako terra Brezolup, (ďalšie názvy: 1323 Brezolup, Berzolup, 1471 Brezolwpy, 1773 Brezolubje, 1927 Brezolupy). Do roku 1321 patrila panstvu Uhrovec. V roku 1389 kráľ Žigmund daroval Uhro …

Chránené stromy v okrese Bánovce nad Bebravou

RÁKOCIHO DUB Chránený strom vyhlásený v roku 1984 a 1996. CHránený je z kultúrno-výchovných, vedecko-výskumných, estetických, náučných a ekologických dôvodov. Je to rozložitý 325 ročný solitér duba letného. Vysoký je 17m, obvod kmeňa 433cm a priemer koruny 21m. Má pozoruhodný vysoký vek, mohutný vzrast, estetický vzhľad s historickou spojitosťou s Rákociho povstaním. Podľa legendy počas protihabsburského povstania na prelome 17. a 18.s …

Chudá Lehota

POLOHA. Obec leží na Podunajskej pahorkatine pri južnej hranici okresu. Leží pri riečke Livina. HISTÓRIA. Územie bolo pravdepodobne osídlené už v 12.storočí, keď bolo súčasťou kláštorného majetku kláštora benediktínov na Zobore pod starým názvom Dubokany. Obec bola založená už pred rokom 1345 na zákupnom práve. Prvýkrát sa spomína v roku 1400 ako Wylies, Wyles (ďalšie názvy: 1773 Chuda Lehotha, 1920 Chudô-Lehota, 1927 Chudá Lehota). …

Čierna Lehota

POLOHA. Obec leží v Strážovských vrchoch, v Zliechovskej pahorkatine. Leží na konci doliny, ktorú vytvorila rieka Bebrava vo svojom hornom toku. Leží v severnej časti okresu. HISTÓRIA. Obec bola založená v 13.storočí na zákupnom práve. Prvýkrát sa územie obce písomne spomína v roku 1296. Samotná obec sa spomína v roku 1389 ako Cherna Lehota (ďalšie názvy: 1481 Cherna Lyhota, 1506 Cherna Lehota, 1773 Cžerna Lehota). Patrila panstvu Uh …

Cimenná

POLOHA. Obec leží v Podunajskej pahorkatine, v podhorí Považského Inovca, na brehoch riečky Haláčovka. Leží v západnej časti okresu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1484, kedy sa spomína ako Czymyna (ďalšie názvy: 1598 Czimenna, 1808 Cymenná). Patrila panstvu Trenčín-Bánovce, časť rodinám Surányovcov, Halácsyovcov a Sokyovcov. V roku 1598 tvorila panský majer, v roku 1720 sa spomínajú vinice, v roku 1784 mala 11 domov …

Cintoríny v okrese Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Židovský cintorín. V jeho starej časti stojí asi 55 náhrobníkov s hebrejskými a nemeckými nápismi. Časť cintorína bola v roku 1990 adaptovaná na mestský kresťanský cintorín. Je tu pamätná tabuľa židovským obetiam 2.svetovej vojny.   DEŽERICE. Židovský cintorín.   KŠINNÁ. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostola a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2016. Zaniknutý románsky príkostolný …

Cyklotrasy v okrese Bánovce nad Bebravou

2101 Duchonka – Pod Lipovou - Kulháň – Nemečky – Prašice – Tvrdomestice – Jacovce – Tesáre – Závada – Duchonka. Dĺžka 35km. Okružná modrá cyklotrasa Okruh pod Topoľčianskym hradom zasahuje územie okresu iba krátkym úsekom. Začína pri Vodnej nádrži Duchonka. Na územie okresu prichádza súčasne s modro značenou turistickou trasou /2419/ v časti Pod Lipovou. Odtiaľ stúpa po asfaltovej ceste k horárni Kulháň. Tu na rázcestí ciest odboč …

Dežerice

POLOHA. Obec leží na severnom okraji Podunajskej pahorkatiny, na brehoch rieky Machnáč v severozápadnej časti okresu. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1208 ako terra Desir (ďalšie názvy: 1232 Sdysir, 1352 Deser, 1474 Dezerycz, 1773 Dezericze). Názov obce pochádza z osobného mena Dezider. Patrila nitrianskemu biskupstvu a viacerým zemianským rodinám: Dežerickovcov a Vysočanskovcov. V roku 1598 mala obec 30 domov, v roku 1784 …

TOPlist