Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Partizánske

Poloha:  Leží v južnej časti Trenčianskeho kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je najmenším okresom v kraji a má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  301 km2

Počet obyvateľov:  45 704  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  152,02 ob./km2

Okresné mesto:  Partizánske

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Nitrianskym a Banskobystrickým krajom. Na severozápade hraničí s okresom Bánovce nad Bebravou a na severovýchode s okresom Prievidza.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú pohoria Fatransko-tatranskej oblasti. Na juhu leží celok Tribeč (podcelky Rázdiel a Veľký Tribeč), zo severovýchodu sem zasahuje celok Hornonitrianska kotlina (podcelok Oslianska kotlina) a malou plochou územie zo severovýchodu zasahuje celok Strážovské vrchy (podcelok Nitrické vrchy). Z juhozápadu zasahuje územie okresu výbežok celku Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska niva a Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina.

Najvyšší bod:  Hrubý vrch (734,5 m), celok Tribeč, podcelok Rázdiel, časť Veľkopoľská vrchovina.

Najnižší bod: Hladina rieky Nitra na výtoku z okresu pri obci Bošany (167,0 m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska niva, časť Stredonitrianska niva.

Na území okresu leží 1 mesto a 22 obcí.

» Zaujímavosti

Malé Uherce

POLOHA. Obec leží na styku Nitrianskej pahorkatiny a Hornonitrianskej kotliny, na pravom brehu rieky Nitra. Leží pod severnými svahmi pohoria Tribeč, juhovýchodne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec vznikla vyčlenením z občiny Uherce. Spomína sa v roku 1274 ako Vgrich (ďalšie názvy: 1352 Kysugrouch, Minor Vgrouch, 1773 Male Uhercze, 1808 Malé Uhrovce, 1920 Malé Uherce). Spomína sa ako obec a zem kráľovských služobníkov príslušná k osl …

Maloplošné chránené územia v okrese Partizánske

PR DOBROTÍNSKE SKALY Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Topoľčany. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 43.900m2. Ochrana floristicky pestrých zvyškov teplomilných spoločenstiev severnej časti geomorfologického celku Tribeč na vedecko-výskumné, kultúrno-výchovné a náuč …

Mestské turistické okruhy v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o mestských turistických okruhoch v okrese. …

Miestne turistické chodníky v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o miestnych turistických chodníkoch v okrese. …

Mohyly a mohylníky v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Partizánske

HORNONITRIANSKA HVEZDÁREŇ. Partizánske. Hornonitrianska hvezdáreň sa nachádza v časti Malé Bielice a otvorená bola v roku 1988. Je to jediné špecializované kultúrno-výchovné, vzdelávacie, prírodovedné zariadenie v Trenčianskom kraji, zamerané na oblasť astronómie a príbuzných prírodných a technických vied.   BRODZANY. Slovanské múzeum A. S. Puškina. V renesančnom kaštieli zo 17.storočia …

Nadlice

POLOHA. Obec leží pri západnej hranici okresu, na pravom brehu rieky Bebrava. Leží v Nitrianskej pahorkatine, západne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec sa spomína už v roku 1113 v zoborskej listine ako susedná obec Dubokan (Livinské Opatovce), pod názvom Nadlan (ďalšie názvy: 1344 Nadlyan, 173 Nadlicze). Dubokany patrili vtedy zoborskému kláštoru. V roku 1344 patrila Vörösovi, neskôr obec Ľudovít Veľký daroval Tomášovi Ryšavému z ro …

Náučné chodníky v okrese Partizánske

JEŠKOVA VES. Partizánsky NCH Zlatno – Skýcov. Náučný chodník prechádza územím okresu iba okrajovo v hrebeňových partiách Veľkého Tribeča. Trasa náučného chodníka začína v Zlatne. Chodník nemá v teréne osadené informačné panely, je na ňom iba 6 zastávok. Trasa chodníka vedie cez studničku Jelšovka, miesta kde sídlila partizánska skupina Národný pomstiteľ a kde zahynul člen skupiny M. Antalec, Stratený vrch s partizánskymi bunkrami, mi …

Nedanovce

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Nitrianskej nive, na ľavom brehu rieky Nitra, juhozápadne od okresného mesta. HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1344 ako Nadan (ďalšie názvy: 1773 Nedanowcze). Bola vo vlastníctve hradu Nitra. V roku 1344 obec kráľ Ľudovít Veľký daroval svojmu vernému stúpencovi Tomášovi Ryšavému z rodu Pécz, predkovi Apponyiovcov. Apponyiovcom patrila ešte po roku 1352. V polovici 16.stor …

Ostratice

POLOHA. Obec leží pri severozápadnej hranici okresu, na ľavom brehu Bebravy v Nitrianskej pahorkatine. Leží západne od okresného mesta. HISTÓRIA. Súčasná obec vznikla v roku 1960 zlúčením Veľkých a Malých Ostratíc. V 2.polovici 20.storočia obyvatelia pracovali v poľnohospodárstve a v priemyselných podnikoch v Partizánskom, Topoľčanoch a Bánovciach nad Bebravou. HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie územia je doložené už v praveku, v mladej …

TOPlist