Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Partizánske

Poloha:  Leží v južnej časti Trenčianskeho kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je najmenším okresom v kraji a má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  301 km2

Počet obyvateľov:  45 704  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  152,02 ob./km2

Okresné mesto:  Partizánske

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Nitrianskym a Banskobystrickým krajom. Na severozápade hraničí s okresom Bánovce nad Bebravou a na severovýchode s okresom Prievidza.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú pohoria Fatransko-tatranskej oblasti. Na juhu leží celok Tribeč (podcelky Rázdiel a Veľký Tribeč), zo severovýchodu sem zasahuje celok Hornonitrianska kotlina (podcelok Oslianska kotlina) a malou plochou územie zo severovýchodu zasahuje celok Strážovské vrchy (podcelok Nitrické vrchy). Z juhozápadu zasahuje územie okresu výbežok celku Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska niva a Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina.

Najvyšší bod:  Hrubý vrch (734,5 m), celok Tribeč, podcelok Rázdiel, časť Veľkopoľská vrchovina.

Najnižší bod: Hladina rieky Nitra na výtoku z okresu pri obci Bošany (167,0 m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska niva, časť Stredonitrianska niva.

Na území okresu leží 1 mesto a 22 obcí.

» Zaujímavosti

Stravovanie v okrese Partizánske

PES1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Synagógy v okrese Partizánske

ŽABOKREKY NAD NITROU Židovská synagóga pochádza pravdepodobne z roku 1770. …

Turčianky

POLOHA. Obec leží v Tribečskom podhorí v centrálnej časti okresu, juhozápadne od okresného mesta. Leží na styku pohoria Tribeč a Nitrianskej pahorkatiny. HISTÓRIA. Obec založili poddaní po úteku z Turca po roku 1257. Písomne je prvýkrát doložená v roku 1293 v listine Ondreja III. ako Nova Villa Turchan (ďalšie názvy: 1327 Turchan, 1773 Turcsanka, 1927 Turčianky). Patrila rôznym zemanom, napríklad Diviackovcom, neskoršie Turcsányiovco …

Turistické chodníky v okrese Partizánske

2429 Brodzany – Sedlo Plešovica  - Veľký Klíž - Vrchhora - Vrchhora, hradská - Drahožická dolina, Vojtechov. Dĺžka 18km. Čas 4 hodiny 45 minút.. Modro značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v Brodzanoch a pokračuje cez sedlo Plešovica do Klížskeho Hradišťa. Odtiaľ stúpa na Vrchhoru a po asfaltovej ceste pokračuje do Drahožickej doliny, kde sa v časti Vojtechov spája so zeleno značeným turistickým chodníkom …

Ubytovanie v okrese Partizánske

PEU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Umelé vodné plochy v okrese Partizánske

BRODZANY Vodné plochy v parku pri kaštieli.   KLÁTOVA NOVÁ VES Na južnom okraji obce Janova Ves sa nachádza sústava štyroch rybníkov.   VODNÁ NÁDRŽ BÁGER Vodná nádrž na pravom brehu rieky Nitra v Partizánskom.   VODNÁ NÁDRŽ KOLAČNO Vodná nádrž na riečke Drndava pri Kolačne.   VODNÁ NÁDRŽ VEĽKÉ UHERCE Vodná nádrž na rieke Drahožica na okraji Drahožickej doliny, pri Veľkých Uherc …

Územia európskeho významu v okrese Partizánske

BIELICKÉ BAHNÁ /SKUEV0590/ Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 2,87ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae (7210), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0). Nachádza sa v katastri Partizánskeho, mest …

Veľké Kršteňany

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Nitrianskej pahorkatine. Leží na brehoch Kršteňanského potoka severovýchodne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území obce je z roku 1271. kedy sa spomína ako utraque Keressnia. Ďalšia zmienka o obci je z roku 1310, kedy sa spomína ako Keresnen (ďalšie názvy: 1318 Keresne, 1329 Kerestian, 1352 Kereschenen, 1392 Kerestenen, alia Kerestenen, 1773 Welke Krstenany). Obe …

Veľké Uherce

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu obkolesená severnými svahmi Tribeča. Leží na brehoch rieky Drahožica, juhovýchodne od okresného mesta. HISTÓRIA. Prvá uznaná písomná zmienka je z 27.11.1274, kedy sa obec spomína ako Vgrich v listine kráľa Ladislava IV., ktorou tento majetok v dištrikte Oslany daroval magistrovi Štefanovi Čákovi, strýkovi Matúša Čáka Trenčianskeho. Originál tejto latinsky písanej listiny je v štátnom archív …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Partizánske

CHKO PONITRIE Bola vyhlásená 24.6.1985. Rozloha 37.665,41ha. Chránené územie sa rozkladá na území dvoch odlišných geologicko-geomorfologických celkov, ktoré svojim rozdielnym charakterom skalného podkladu objasňujú príčiny rozširovania rastlinných spoločenstiev. Južnejšia časť sa nachádza v pohorí Tribeč, ktoré tvorí hrádzu v smere severovýchod-juhozápad z obidvoch strán obklopenú neogénnymi panvami. Tribeč patrí ku starým jadrový …

TOPlist