Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Umelé vodné plochy v okrese Partizánske

BRODZANY Vodné plochy v parku pri kaštieli.   KLÁTOVA NOVÁ VES Na južnom okraji obce Janova Ves sa nachádza sústava štyroch rybníkov.   VODNÁ NÁDRŽ BÁGER Vodná nádrž na pravom brehu rieky Nitra v Partizánskom.   VODNÁ NÁDRŽ KOLAČNO Vodná nádrž na riečke Drndava pri Kolačne.   VODNÁ NÁDRŽ VEĽKÉ UHERCE Vodná nádrž na rieke Drahožica na okraji Drahožickej doliny, pri Veľkých Uherc …

Územia európskeho významu v okrese Partizánske

BIELICKÉ BAHNÁ /SKUEV0590/ Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 2,87ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae (7210), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0). Nachádza sa v katastri Partizánskeho, mest …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Partizánske

CHKO PONITRIE Bola vyhlásená 24.6.1985. Rozloha 37.665,41ha. Chránené územie sa rozkladá na území dvoch odlišných geologicko-geomorfologických celkov, ktoré svojim rozdielnym charakterom skalného podkladu objasňujú príčiny rozširovania rastlinných spoločenstiev. Južnejšia časť sa nachádza v pohorí Tribeč, ktoré tvorí hrádzu v smere severovýchod-juhozápad z obidvoch strán obklopenú neogénnymi panvami. Tribeč patrí ku starým jadrový …

Vodné toky v okrese Partizánske

Nitra Najväčším tokom na území okresu je rieka Nitra. Rieka mala pôvodne dĺžku 243km ale v roku 1950 sa skrátila na 196,7km, a to vybudovaním preložky Váhu medzi Novými Zámkami a Komočou. Pramení na juhovýchodných svahoch Malej Fatry vo výške asi 800m. Prekonáva výškový rozdiel 691m. Plocha povodia je 5.140km2 a má pretiahnutý tvar s asymetricky prevládajúcimi prítokmi. Vlieva sa do Váhu. Významnejšie prítoky z územia okresu sú Bebrava …

Vodopády v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Významné stromy v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhrady v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

TOPlist