Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Zem

Maloplošné chránené územia v okrese Partizánske

PR DOBROTÍNSKE SKALY Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Topoľčany. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 43.900m2. Ochrana floristicky pestrých zvyškov teplomilných spoločenstiev severnej časti geomorfologického celku Tribeč na vedecko-výskumné, kultúrno-výchovné a náuč …

Pohoria v okrese Partizánske

Územie okresu zasahujú celky Podunajskej nížiny a Fatransko-tatranskej oblasti. Väčšiu časť územia okresu pokrýva Podunajská pahorkatina, ktorá patrí do Podunajskej nížiny. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to na juhovýchode pohorie Tribeč, na východe Hornonitrianska kotlina a na severovýchode pohorie Strážovské vrchy.     POHORIA   HORNONITRIANSKA KOTLINA Krajinný celok Fatransko-tatranskej oblasti. Rozloha …

Územia európskeho významu v okrese Partizánske

BIELICKÉ BAHNÁ /SKUEV0590/ Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 2,87ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae (7210), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0). Nachádza sa v katastri Partizánskeho, mest …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Partizánske

CHKO PONITRIE Bola vyhlásená 24.6.1985. Rozloha 37.665,41ha. Chránené územie sa rozkladá na území dvoch odlišných geologicko-geomorfologických celkov, ktoré svojim rozdielnym charakterom skalného podkladu objasňujú príčiny rozširovania rastlinných spoločenstiev. Južnejšia časť sa nachádza v pohorí Tribeč, ktoré tvorí hrádzu v smere severovýchod-juhozápad z obidvoch strán obklopenú neogénnymi panvami. Tribeč patrí ku starým jadrový …

TOPlist