Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prievidza

Poloha:  Leží vo východnej časti Trenčianskeho kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  959,9 km2

Počet obyvateľov:  134 238  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  140,17 ob./km2

Okresné mesto:  Prievidza

Hranice územia:  Na juhovýchode hraničí s Banskobystrickým a na severovýchode so Žilinským krajom. Na severozápade hraničí s okresom Ilava, na západe s okresom Trenčín a Bánovce nad Bebravou a na juhozápade s okresom Partizánske.

Charakteristika územia:  Na území okresu je viac celkov, ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti a do oblasti Slovenské stredohorie. Centrálnu časť tvorí celok Hornonitrianska kotlina (podcelky Handlovská kotlina, Oslianska kotlina, Prievidzská kotlina a Rudnianska kotlina), na severozápade leží celok Strážovské vrchy (podcelky Malá Magura, Nitrické vrchy a Zliechovská hornatina), zo severu zasahuje celok Malá Fatra (podcelok Lúčanská Fatra), na severovýchode leží celok Žiar (podcelky Horeňovo, Rovne, Sokol a Vyšehrad) a z juhozápadu územie okrajovo zasahuje celok Tribeč (podcelok Rázdiel). Všetky tieto celky patria do Fatransko-tatranskej oblasti. Z oblasti Slovenské stredohorie na východe leží celok Kremnické vrchy (podcelok Kunešovská hornatina) a juhovýchod územia okresu pokrýva celok Vtáčnik (podcelok Vysoký Vtáčnik).

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik.

Najnižší bod: Hladina rieky Nitra na výtoku z okresu pri obci Dolné Vestenice (215,0 m), celok Hornonitrianska kotlina, podcelok Oslianska kotlina.

Na území okresu ležia 4 mestá a 48 obcí.

» Zaujímavosti

Vodná turistika v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodné toky v okrese Prievidza

Z územia okresu odvádzajú povrchové vody tri významné rieky, ktoré priberajú veľké množstvo prítokov. Najväčšou riekou je Nitra, menšie rieky sú Handlovka a Nitrica. Nitra Rieka Nitra pramení v južnej časti pohoria Malá Fatra, pod Fačkovským sedlom južným smerom od vrchu Reváň /1.204,6m/ vo výške asi 800m. V oblasti Podunajskej roviny severne od Komárna sa vlieva do Váhu. Celková dĺžka toku je 196,7km. Územie povodia je v jeho hornej …

Vodopády v okrese Prievidza

SPUŠTIAK Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Ochrana 5m vysokého vodopádu nachádzajúceho sa v Chotárnej doline na andezitoch. Genetický typ vodopádu, ktorý vznikol zmenou charakteru horninového podložia. …

Vojenské stavby v okrese Prievidza

BOJNICE. Mestské opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na ulici Podzámocká v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Hradbový múr. Hradbový múr okolo starej časti mesta z konca 17.storočia. Upravovaný bol v 18.-19.storočí a v rokoch 1889-1908. Brána opevnenia. Renesančná brána opevnenia postavená v 30.rokoch 17.storočia.   KAMENEC POD VTÁČNIKOM. Pozostatky partizánskych …

Výrobné stavby v okrese Prievidza

ČEREŇANY. Mlyn na Žiarskom potoku. Už v roku 1659 bolo zmluvou riešené užívanie vodného mlyna, ktorý bol majetkom paulínskeho kláštora svätého Jána Krstiteľa v Horných Lefantovciach. Mlyn sa zachoval a je dodnes v prevádzke.   HANDLOVÁ. Stavby a zariadenia na ťažbu a úpravu uhlia. Stavby a zariadenia na stavbu a úpravu uhlia majú kontinuitu od začiatku 20.storočia. Tvoria ich: Tehelňa a stroj na výrobu tehál. Stojí na Št …

Významné stromy v okrese Prievidza

BOJNICE. Lipy v Rajskej záhrade. V záhrade pri fare v cirkevnom areáli rastú košaté lipy.   HANDLOVÁ. Ľaliovník tulipánokvety. Rastie v meste v mestskom parku pri základnej škole na ulici Školská.   HANDLOVÁ. Lipa malolistá „Krickerova“. Rastie pri ceste z mesta do Kunešova. Strom bol vysadený v roku 1700.   HANDLOVÁ. Lipa pri kaplnke svätého Jána Nepomuckého. Pri kaplnke z 2.polovice 18.stor …

Záhrady v okrese Prievidza

BOJNICE. Botanická záhrada.   BOJNICE. Rajská záhrada. Nachádza sa v cirkevnom areáli, ktorý tvorí kostol, dve kaplnky svätého Jána Nepomuckého a svätého Michala archanjela, fara a Rajská záhrada s košatými lipami.   BOJNICE. Záhrada pri ZOO. Pamiatkový objekt NKP Bojnický hrad vyhlásený v roku 1963. Zámocká záhrada leží pri vstupnom moste do ZOO. Záhrada s historickou zeleňou leží v Pamiatkovej zóne pri Bojnickom …

Zemianske Kostoľany

  POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline. Leží na brehoch rieky Nitra, juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1331 v metačnej listine, ktorá vymedzuje hranicu jej chotára. Prvýkrát sa spomína ako Cosztulan. Patrila tunajším zemepánom. História obce je spätá so šľachtickým rodom Kostolányiovcov, ktorí sem v 15.storočí preniesli svoje rodové s …

Zvonice v okrese Prievidza

HANDLOVÁ Pri rímsko-katolíckom Kostole U dobrého pastiera, ktorý stojí na Hornom konci v meste bola v roku 2007 zrekonštruovaná kamenná zvonica.   CHVOJNICA Zvonica z 19.storočia.   LIPNÍK Drevená zvonica z polovice 19.storočia so štvorcovým pôdorysom. Je to jediná stavba svojho druhu v okolí. Je to ukážka jedinečnosti a zručnosti domácich majstrov. Debnená stavba s nadstavcom, vysadenou ihlicou a ihlanovou stre …

TOPlist