Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Púchov

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trenčianskeho kraja.

Rozloha:  375,1 km2

Počet obyvateľov:  44 371  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,32 ob./km2

Okresné mesto:  Púchov

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na severovýchode hraničí s okresom Považská Bystrica a na juhozápade s okresom Ilava.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty. Na juhovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na severozápade nachádza celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky), na juhozápade leží celok Biele Karpaty (podcelky Kobylináč, Kýčerska hornatina a Vršatské bradlá) a centrálnu časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Ilavská kotlina a Podmanínska pahorkatina).

Najvyšší bod: Kóta v severozápadnom svahu vrchu Javorina v katastri obce Mojtín (940,0 m), celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Beluša (253,0 m), celok Považské podolie, podcelok Ilavská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 20 obcí.

» Zaujímavosti

Streženice

POLOHA. Obec leží na rozhraní Ilavského podolia s Bielymi Karpatmi pri ústí rieky Biela voda do Váhu. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1408 ako Stresnycza (ďalšie názvy: 1471 Stresenycze, 1500 Stresenowcz, Strezenycze, 1598 Ztrezenicz, 1773 Sztreženicz, Strečenice 1786 Streženice). Patrila panstvu Lednica. Ako strážna osada existovala pravdepodobne už v 9.storočí. Vznik názvu obce je viazaný na históriu účelových strážnych v …

Synagógy v okrese Púchov

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

Turistické chodníky v okrese Púchov

Z RIEDKEJ NA ZLIECHOV 2691: Riedka – Jaseňová – Kaplnka, rázcestie - Mojtín – Sedlo Javoriny – Vyše dediny - Zliechov. Dĺžka 11,3km. Čas 3 hodiny. Modro značený chodník začína v lokalite Riedka, pokračuje dolinou Bieleho potoka a pokračuje k rázcestiu pod jaskyňami. Stúpa okolo jaskýň do Mojtína, kde sa stretá s viacerými turistickými chodníkmi (5587, 8583), po ktorých je možné pokračovať rôznymi smermi (zelený tu začína a cez Ostrú Ma …

Ubytovanie v okrese Púchov

PUU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Umelé vodné plochy v okrese Púchov

LEDNICKÉ ROVNE. Jazero. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Jazero sa nachádza v parku pri kaštieli. PÚCHOV. Rybníky Ihrište. Sústava dvoch chovných rybníkov sa nachádza severne od mestskej časti Ihrište. Voda z väčšieho, horného rybníka napája menší rybník, ktorý sa nachádza pod ním. PÚCHOV. Vodná nádrž Nosice (Priehrada mládeže). Bola postavená v rokoch 1949-1958. Priehrada je dlhá viac ako 500m a vysoká 30m …

Územia európskeho významu v okrese Púchov

ČERTOV /SKUEV00102/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 400,755ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kyslomilné bukové lesy (9110), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho význam …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Púchov

CHKO BIELE KARPATY Vyhlásenie: Chránená krajinná oblasť bola vyhlásená Vyhláškou 111/1979 z 12.7.1979. Rozprestierala sa vo vtedajších okresoch Senica, Trnava a Považská Bystrica a mala výmeru 62.808ha. Cieľom vyhlásenia bola ochrana a zveľaďovanie prírody a prírodných hodnôt, zabezpečenie ich optimálneho využívania so zreteľom na ich všestranný kultúrny, vedecký, ekonomický, vodohospodársky a zdravotno-rekreačný význam. Vyhláškou 65/19 …

Visolaje

POLOHA. Obec leží v Ilavskom podolí na dolnom toku riečky Pružinka. HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1327 ako Wizolay (ďalšie názvy: 1332 Wissola, 1369 Wyzzalay, 1598 Wyssolay, 1927 Visolaje). Súčasťou obce bola osada Keňuk, ktorá sa spomína v roku 1396 ako Kenyuk. Bola majetkom rodiny Visolajských. Visolaje patrili zemianskej rodine Visolajských, Slopňanských, Suňogovcov, neskôr panstvu Budatín. V roku 1598 mala 35 domov, v …

Vodná turistika v okrese Púchov

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodné toky v okrese Púchov

Váh Je to najdlhšia slovenská rieka s dĺžkou 403km. Názov rieky pochádza z latinského Vagus, čo znamená blúdivý. Na svojom toku prekonáva výškový rozdiel 559m. Má úzke a značne pretiahnuté povodie (19.696km2) s početnými, hlavne pravostrannými prítokmi a zjavnejšími lomami sklonu pri ústiach riek Belá, Orava a Kysuca. Lesnatosť povodia je 50%. Geologický podklad tvoria zväčša horniny terciéru. Váh spôsoboval v minulosti mnohé záplavy. V …

TOPlist