Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčín

Poloha:  Leží v centrálnej časti Trenčianskeho kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji, má druhý najväčší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  674,8 km2

Počet obyvateľov:  114 376  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  169,50 ob./km2

Okresné mesto:  Trenčín

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Ilava, na východe s okresom Prievidza, na juhovýchode s okresom Bánovce nad Bebravou a na juhozápade s okresom Nové Mesto nad Váhom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tataranská oblasť a oblasti Podunajská nížina a Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti na severovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina) a na juhovýchode celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie a Vysoký Inovec). Z juhu územie zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na severozápade nachádza celok Biele Karpaty (podcelky Bošácke bradlá, Kobylináč, Lopenícka hornatina a Súčanská vrchovina) a centrálnu časť územia tvorí celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie, Ilavská kotlina a Trenčianska kotlina).

Najvyšší bod:  Inovec (1 041,6 m), Považský Inovec, podcelok Vysoký Inovec.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Ivanovce (185,8 m), celok Považské podolie, podcelok Trenčianska kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 34 obcí.

» Zaujímavosti

Pamätné tabule v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Pamätná tabuľa V. Roya. Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa Vladimírovi Royovi /17.4.1885-6.2.1936/, básnikovi, prekladateľovi a kňazovi, je od roku 1965 osadená na jeho rodnom dome, bývalej evanjelickej fare č.209, stojacom v strede obce. Autorom je Milan Struhárik.   DOLNÁ SÚČA. Pamätná tabuľa J. Matulaya. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pa …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE   DOLNÁ PORUBA. Homôlka.   DOLNÁ PORUBA. Rúbanky 1.   DOLNÁ PORUBA. Rúbanky 2.   KOSTOLNÁ-ZÁRIEČIE. Pomník padlým v rokoch 1848-1849. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým slovenským dobrovoľníkom v rokoch 1848-1849 stojí od roku 1875 v strede obce. Má štvorcový pôdorys.   MELČICE-LIESKOVÉ. Pomník obetiam 1.svetovej vojny. Pomník obetiam 1.svetovej vojny.   OMŠE …

Pamiatkové územia v okrese Trenčín

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA TRENČÍN Historické jadro mesta bolo 11.9.1987 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Celková výmera rezervácie je 85,15ha. V roku 2015 sa v pamiatkovej rezervácii nachádzalo 112 kultúrnych pamiatok. …

Parky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou pochádza z 19.storočia. Upravovaný bol v 50.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Rozprestiera sa okolo neskorobarokového Kaštieľa z rokov 1750-1770, ktorý stojí v strede miestnej časti Malé Bierovce.   MELČICE-LIESKOVÉ Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1976. Prírodn …

Petrova Lehota

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu, v Strážovských vrchoch. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1346. Do roku 1995 bola obec miestnou časťou obce Motešice. Opatrením 113/1995 účinným od 1.7.1995 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol.   Príroda. Vrch Machnáč. Zadná doli …

Pohoria v okrese Trenčín

Územie okresu zasahujú celky Slovensko-moravských Karpát a Fatransko-tatranskej oblasti. Jeho centrálnu časť vypĺňa Považské podolie a zo severozápadu okres ohraničujú Biele Karpaty, oba celky patria do Slovensko-moravských Karpát. Severovýchod územia okresu tvoria Strážovské vrchy a z juhu územie okresu zasahuje Považský Inovec, ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti. Juhovýchodnú časť okresu okresu okrajovo zasahuje Podunajská p …

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa nachádza na juhovýchodnom okraji časti Adamovce, vo dvore rodiny Vanekovej. Minerálna voda je zachytená trúbkou, krytá betónovým poklopom a osadená ručnou pumpou. Voda sa v súčasnosti nevyužíva ale majitelia uvažujú znovu nad jej sprevádzkovaním. ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Prameň na Trebieni. Prameň minerálnej vody sa nachádza na severovýchodno …

Predajne v okrese Trenčín

TNP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Prirodzené vodné plochy v okrese Trenčín

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Relax v okrese Trenčín

TNR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

TOPlist