Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčín

Poloha:  Leží v centrálnej časti Trenčianskeho kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji, má druhý najväčší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  674,8 km2

Počet obyvateľov:  114 376  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  169,50 ob./km2

Okresné mesto:  Trenčín

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na juhu hraničí s Nitrianskym krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Ilava, na východe s okresom Prievidza, na juhovýchode s okresom Bánovce nad Bebravou a na juhozápade s okresom Nové Mesto nad Váhom.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tataranská oblasť a oblasti Podunajská nížina a Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti na severovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina) a na juhovýchode celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie a Vysoký Inovec). Z juhu územie zasahuje celok Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na severozápade nachádza celok Biele Karpaty (podcelky Bošácke bradlá, Kobylináč, Lopenícka hornatina a Súčanská vrchovina) a centrálnu časť územia tvorí celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie, Ilavská kotlina a Trenčianska kotlina).

Najvyšší bod:  Inovec (1 041,6 m), Považský Inovec, podcelok Vysoký Inovec.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Ivanovce (185,8 m), celok Považské podolie, podcelok Trenčianska kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 34 obcí.

» Zaujímavosti

Trenčianske Teplice

  POLOHA. Mesto leží v Strážovských vrchoch v severovýchodnej časti okresu. Leží na brehoch riečky Teplička. Leží severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1355, kedy patrila k trenčianskemu panstvu. Prvá zmienka o minerálnych prameňoch je z roku 1379. Obec sa spomína v roku 1598. Kúpele vznikli pri teplých minerálnych prameňoch. V 16.storočí bol ich majiteľom palatín Š …

Trenčín

  POLOHA. Mesto leží v Považskom podolí, na styku Ilavskej a Trenčianskej kotliny, v centrálnej časti okresu. Leží na brehoch rieky Váh.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o rímskej osade Laugaricio na území dnešného mesta je nápis na hradnej skale z roku 179. Nápis je svedectvom víťaznej bitky Rimanov nad Kvádmi. Osada, ktorá sa vyvíjala ako podhradie hradu je známa už od začiatku 11.storočia. Prvá zmienka vo Viedenskej …

Turistické chodníky v okrese Trenčín

0701 – Cesta hrdinov SNP. E8, I23. 0701j: Sedlo Kykula, štátna hranica – Sedlo Machnáč – Pod Sokolím kameňom – Drietoma – Zlatovce, odbočka zelenej - Zlatovce – Trenčín. Dĺžka 20,2km. Čas 6 hodín 30 minút. 0701k: Trenčín – Kubrá - Kubrá, kyselka - Križovatka so zelenou - Opatovská dolina - Čvirigovec - Trenčianske Teplice - Baračka - Kamenné vráta - Pri Babe - Pri Hornej Porube, hradská. Dĺžka 25,6km. Čas 7 hodín 20 minút. Červ …

Ubytovanie v okrese Trenčín

TNU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.     …

Umelé vodné plochy v okrese Trenčín

TRENČIANSKE TEPLICE. Jazierko v kúpeľnom parku. Jazierko, pri ktorom otvorili kúpalisko s plavárňou, vzniklo 15.6.1873 a dodnes slúži na člnkovanie.   VN BOBOT   VN SVINNÁ. Svinná.   VN SVINNÁ. Trenčianske Teplice. …

Územia európskeho významu v okrese Trenčín

BASKE /SKUEV0274/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 3.645,13ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Penovcové prameniská (7220), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Lipovo-javorové sutinové les …

Veľká Hradná

POLOHA. Obec leží pri juhovýchodnej hranici okresu, v Nitrianskej pahorkatine. Leží na brehoch Hradnianskeho potoka, juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1329. Patrila panstvu Trenčín. V chotárnej časti Kostolnica stál kedysi hrad.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kaštieľ Patrovec. Kostol.   Príroda. PP Svini …

Veľké Bierovce

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu, v Považskom podolí. Leží na ľavom brehu Váhu, na brehoch Turnianskeho potoka, juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1332. Patrila viacerým zemianskym rodinám.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Zvonica.   Príroda. PR Prepadlisko. Rieka …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Trenčín

CHKO BIELE KARPATY Bola vyhlásená 12.7.1979, novelizovaná v roku 1989. Rozloha 44.568ha. Leží na moravsko-slovenskom pomedzí. CHKO leží v oblasti Slovensko-moravských Karpát. Jej chrbticu tvorí pohorie Biele Karpaty a prechádza ním štátna hranica medzi Slovenskom a Českom. Centrálny chrbát Bielych Karpát sa tiahne v smere juhozápad-severovýchod, dlhý je 80km a široký 11km. Je rozdelený riekami na 9 podcelkov. Najvyšším bodom CHKO je …

Vily v okrese Trenčín

TRENČIANSKE TEPLICE. Vila Krista. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1978. Stavba bola postavená v novorenesančnom slohu začiatkom 20.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má štvorcový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Solitér stojí v centre mesta na ulici Hviezdoslavova 1.   TRENČIANSKE TEPLICE. Vila Tereza. Národná kultúrna pamiatka Vila a hospodárska stavba vyhl …

TOPlist