Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Trenčín

TISOVEC NA BARAČKE Za chránený bol vyhlásený v roku 1990 z vedeckých dôvodov. Chránený strom Tisovec dvojradový rastie v Trenčianskych Tepliciach, na ostrovčeku v prírodnej nádrži kúpeľného parku. Je chránený z vedecko-výskumného, náučného a kultúrneho významu. Je to jediný exemplár exotickej vlhkomilnej ihličiny v okrese. Má obvod kmeňa 390cm, výšku 20m, nezistený priemer koruny a vek 100 rokov.   LIPSKÉ LIPY Za chránené str …

Jaskyne v okrese Trenčín

ABRI PRI MACHNÁČSKOM POTOKU Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Teplickej vrchovine v nadmorskej výške 360m v katastri obce Petrova Lehota.   ABRI V SUCHOM BZOVÍKU Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Baske v katastri obce Omšenie.   BARTOŠOVICA Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské …

Kúpele v okrese Trenčín

TRENČIANSKE TEPLICE Prvá zmienka o minerálnych prameňoch, pri ktorých kúpele vznikli, je z roku 1379. Patrili panstvu hradu Trenčín. V 16.storočí bol ich majiteľom palatín Štefan Zápoľský, ktorý položil základy neskorších kúpeľov. O ďalší rozvoj sa pričinila rodina Illešházi, ktorá ich vlastnila v rokoch 1594-1835. Od 19.storočia kúpele zaznamenávajú rozvoj, kedy ich dal prepychovo vybudovať a spopularizoval ich viedenský bankár, bar …

Maloplošné chránené územia v okrese Trenčín

PR BINDÁRKA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 89.829m2. Ochrana uceleného komplexu močiarnych i mezofilných aluviálnych biocenóz s bohatým zastúpením charakteristických i existenčne ohrozených zriedkavých druhov rastlín v prirodzených spoločenstvách na vedecko-výsk …

Parky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou pochádza z 19.storočia. Upravovaný bol v 50.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Rozprestiera sa okolo neskorobarokového Kaštieľa z rokov 1750-1770, ktorý stojí v strede miestnej časti Malé Bierovce.   MELČICE-LIESKOVÉ Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1976. Prírodn …

Pohoria v okrese Trenčín

Územie okresu zasahujú celky Slovensko-moravských Karpát a Fatransko-tatranskej oblasti. Jeho centrálnu časť vypĺňa Považské podolie a zo severozápadu okres ohraničujú Biele Karpaty, oba celky patria do Slovensko-moravských Karpát. Severovýchod územia okresu tvoria Strážovské vrchy a z juhu územie okresu zasahuje Považský Inovec, ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti. Juhovýchodnú časť okresu okresu okrajovo zasahuje Podunajská p …

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa nachádza na juhovýchodnom okraji časti Adamovce, vo dvore rodiny Vanekovej. Minerálna voda je zachytená trúbkou, krytá betónovým poklopom a osadená ručnou pumpou. Voda sa v súčasnosti nevyužíva ale majitelia uvažujú znovu nad jej sprevádzkovaním. ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Prameň na Trebieni. Prameň minerálnej vody sa nachádza na severovýchodno …

Prirodzené vodné plochy v okrese Trenčín

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Trenčín

DUBODIEL Asi 1km južne od obce sa nachádza opustený kameňolom. Je to významná exkurzná geologická lokalita. Vplyvom zvetrávania a erózie pôdy vznikli na povrchu hornín zaujímavé morfologické mikrofory ako veže, mosty a podobne.   OMŠENIE. Kamenné vráta. Dve mohutné skalné steny, cvičný horolezecký terén. Zaujímavá vyhliadka.   VEĽKÁ HRADNÁ V závere štátnej cesty pri obci sa nachádzajú skalné bralá v sopečn …

TOPlist