Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Umelé vodné plochy v okrese Trenčín

TRENČIANSKE TEPLICE. Jazierko v kúpeľnom parku. Jazierko, pri ktorom otvorili kúpalisko s plavárňou, vzniklo 15.6.1873 a dodnes slúži na člnkovanie.   VN BOBOT   VN SVINNÁ. Svinná.   VN SVINNÁ. Trenčianske Teplice. …

Územia európskeho významu v okrese Trenčín

BASKE /SKUEV0274/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 3.645,13ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Penovcové prameniská (7220), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Lipovo-javorové sutinové les …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Trenčín

CHKO BIELE KARPATY Bola vyhlásená 12.7.1979, novelizovaná v roku 1989. Rozloha 44.568ha. Leží na moravsko-slovenskom pomedzí. CHKO leží v oblasti Slovensko-moravských Karpát. Jej chrbticu tvorí pohorie Biele Karpaty a prechádza ním štátna hranica medzi Slovenskom a Českom. Centrálny chrbát Bielych Karpát sa tiahne v smere juhozápad-severovýchod, dlhý je 80km a široký 11km. Je rozdelený riekami na 9 podcelkov. Najvyšším bodom CHKO je …

Vodné toky v okrese Trenčín

Váh Najväčším vodným tokom na území okresu je rieka Váh, ktorá preteká zo severu na juh Považským podolím. Je to najdlhšia slovenská rieka – 403km. Vzniká sútokom Bieleho Váhu z Vysokých Tatier a Čierneho Váhu z Nízkych Tatier pod Kráľovou Lehotou. Ústi do Dunaja pri Komárne. Má úzke a značne pretiahnuté povodie /15.075km2/ s početnými, hlavne pravostrannými prítokmi. Popri prirodzenom koryte Váhu boli vystavané umelé derivačné kanály …

Vodopády v okrese Trenčín

Nemáme žiadne informácie o vodopádoch v okrese. …

Významné stromy v okrese Trenčín

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhrady v okrese Trenčín

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

TOPlist