Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Zem

Maloplošné chránené územia v okrese Trenčín

PR BINDÁRKA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 89.829m2. Ochrana uceleného komplexu močiarnych i mezofilných aluviálnych biocenóz s bohatým zastúpením charakteristických i existenčne ohrozených zriedkavých druhov rastlín v prirodzených spoločenstvách na vedecko-výsk …

Pohoria v okrese Trenčín

Územie okresu zasahujú celky Slovensko-moravských Karpát a Fatransko-tatranskej oblasti. Jeho centrálnu časť vypĺňa Považské podolie a zo severozápadu okres ohraničujú Biele Karpaty, oba celky patria do Slovensko-moravských Karpát. Severovýchod územia okresu tvoria Strážovské vrchy a z juhu územie okresu zasahuje Považský Inovec, ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti. Juhovýchodnú časť okresu okresu okrajovo zasahuje Podunajská p …

Územia európskeho významu v okrese Trenčín

BASKE /SKUEV0274/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 3.645,13ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Penovcové prameniská (7220), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Lipovo-javorové sutinové les …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Trenčín

CHKO BIELE KARPATY Bola vyhlásená 12.7.1979, novelizovaná v roku 1989. Rozloha 44.568ha. Leží na moravsko-slovenskom pomedzí. CHKO leží v oblasti Slovensko-moravských Karpát. Jej chrbticu tvorí pohorie Biele Karpaty a prechádza ním štátna hranica medzi Slovenskom a Českom. Centrálny chrbát Bielych Karpát sa tiahne v smere juhozápad-severovýchod, dlhý je 80km a široký 11km. Je rozdelený riekami na 9 podcelkov. Najvyšším bodom CHKO je …

TOPlist