Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Galanta

DUB LETNÝ V ŠTRKOVCI Za chránený bol vyhlásený v roku 1981, novelizovaný v roku 1996, pre svoj estetický, ekologický a krajinársky význam. Má vysoký vek, vzrast a tvar a je pozostatkom prirodzených porastov. Dub letný s obvodom kmeňa 550cm, výškou 26m, priemerom koruny 10m a vekom 150 rokov. Rastie v Šoporni na západnom okraji osady Štrkovec pri kraji lesa.   LIPA V PUSTÝCH ÚĽANOCH Za chránenú bola vyhlásená v roku 1996. Je v …

Jaskyne v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Kúpele v okrese Galanta

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Galanta

NPR DUBNÍK Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1954. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bolo vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 165,19ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 1.651.900m2. …

Parky v okrese Galanta

ABRAHÁM Historický park tvorí súčasť lesného komplexu so zachovanými cennými i cudzokrajnými stromami, kríkmi a v podraste s bohatou flórou bylinných druhov. Najpočetnejšie sú zastúpené listnaté dreviny, z ktorých prevláda dub letný, lipa malolistá a veľkolistá, javory. Dendrologickou zvláštnosťou je hrab obyčajný mimoriadnych rozmerov. Park vznikol v 19.storočí pretvorením z lužného lesa ako súčasť okolia kaštieľa. Priamo prechádza …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Galanta

Územie okresu pokrýva na severe celok Podunajská pahorkatina s podcelkami Dolnovážska niva, Nitrianska pahorkatina a Trnavská pahorkatina (časť Trnavská tabuľa). Južnú časť pokrýva celok Podunajská rovina s podcelkami Salibská mokraď a Úľanská mokraď.   PODUNAJSKÁ PAHORKATINA Geomorfologický celok oblasti Podunajská nížina. Je to najväčší krajinný celok v SR, ktorý zaberá severnú a severovýchodnú časť Podunajskej nížiny. Celok …

Skalné útvary v okrese Galanta

SEREĎ. Haldy luženca. Pri železničnej trati č.133 do Galanty sa nachádzajú haldy luženca z bývalej niklovej huty v meste. Je to významný krajinotvorný prvok antropogénneho pôvodu. …

Územia európskeho významu v okrese Galanta

DUBNÍK /SKUEV0074/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 171,13ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0) a Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy ( …

TOPlist