Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Hlohovec

BOROVICA V ZÁMOCKEJ ZÁHRADE Za chránený bola vyhlásená v roku 2000. Vzhľadom na svoj vek, ekologickú, krajinotvornú a estetickú funkciu je mimoriadne významným stromom v okrese. Borovica lesná s obvodom kmeňa 301cm, výškou 28m, priemerom koruny 10m a vekom 120 rokov. Rastie v Hlohovci v parku.   PLATAN V ZÁMOCKEJ ZÁHRADE Za chránený bol vyhlásený v roku 2000. Vzhľadom na svoj vek je to strom ekologicky, krajinotvorne a esteti …

Jaskyne v okrese Hlohovec

ČERTOVA PEC Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v nadmorskej výške 193m v katastri obce Jalšové.   DOLNÁ JASKYŇA V LOME Jaskyňa so zasypaným vchodom. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v katastri Hlohovca.   HORNÁ JASKYŇA V LOME Jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v katastri Hlohovca. &n …

Kúpele v okrese Hlohovec

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Hlohovec

NPR DUBNÍK Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1954. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bolo vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 165,19ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 1.651.900m2. …

Parky v okrese Hlohovec

HLOHOVEC Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky anglický park s historickou zeleňou vybudovaný v rokoch 1790-1800. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia. Rozprestiera sa pri Kaštieli. Nachádza sa v ňom niekoľko zaujímavých pamiatkových objektov: Divadlo, Jazdiareň, Pavilón, Koniareň, Domy bytový, Vodojem, Dom záhradníka, Skleník, Grotta, Menažéria, Doska nápisová a Vodná nádrž.   HO …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Hlohovec

Väčšinu územia okresu pokrýva celok Podunajská pahorkatina podcelkami Dolnovážska niva (časť Dudvážska mokraď) a Nitrianska pahorkatina (časť Bojnianska pahorkatina). Zo severu sem zasahuje Považský Inovec.   PODUNAJSKÁ PAHORKATINA Geomorfologický celok oblasti Podunajská nížina. Je to najväčší krajinný celok v SR, ktorý zaberá severnú a severovýchodnú časť Podunajskej nížiny. Celok v smere severozápad-juhovýchod dosahuje dĺžk …

Skalné útvary v okrese Hlohovec

DOLNÉ TRHOVIŠTE. Dingov. Na svahu vrchu Dingov v strede poľa asi 1km východne od obce sa nachádza významná geologická lokalita mladších treťohôr s tzv. volkovským súvrstvím.   HORNÉ OTROKOVCE. Travertíny. Pri ceste do obce Tepličky asi 1km od obce sa na dne hlbokého výmoľa s prameňom nachádzajú štvrtohorné travertíny. Je to významná geologická lokalita.   TEPLIČKY V úvaline, ktorá sa nachádza asi 500m zápa …

Územia európskeho významu v okrese Hlohovec

DUBNÍK /SKUEV0074/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 171,13ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0) a Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy ( …

TOPlist