Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Zem

Maloplošné chránené územia v okrese Skalica

PR ŠMATLAVÉ UHLISKO Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1996. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 84.400m2. Ochrana zachovalých lesných spoločenstiev Bielych Karpát v najnižšom vegetačnom stupni s veľkou druhovou diverzitou, dobre vyvinutým bylinným podrastom a početnými populáciami ohrozených vstavačovitých rastlín a množstvom druhov te …

Územia európskeho významu v okrese Skalica

SKALICKÉ ALÚVIUM MORAVY /SKUEV0315/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 249,63ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p.a Bidentition p.p. (3270), Prirodze …

TOPlist