Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Umelé vodné plochy v okrese Bratislava V

VODNÉ DIELO GABČÍKOVO

Časté vylievanie vôd Dunaja na územie pod Bratislavou a rozsiahle meandrovanie značne obmedzovalo jeho poľnohospodárske využívanie a rozvoj sídlisk. Preto už od roku 1235 sú dokladované úpravy toku Dunaja. Najprv prepichmi ramien a potom budovaním ochranných hrádzí. K budovaniu súvislej ochrannej hrádze dochádza ale až koncom 19.storočia. Vtedy vznikli vodné družstvá, ktorých úlohou bolo dobudovať súvislú ochrannú líniu proti veľkým vodám Dunaja a vyriešiť odvedenie vnútorných vôd na chránenom území. Tieto hrádze boli budované bez potrebných vedomostí o pôdomechanických vlastnostiach zemín. V roku 1954 postihla maďarskú stranu katastrofálna záplava a v roku 1965 záplavy postihli slovenskú stranu Dunaja. Ukázalo sa, že postupne budované hrádze nevytvárajú dostatočnú ochranu územia a obyvateľstva. Zásadné a spoľahlivé riešenie tohto problému mala zabezpečiť Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymáros. Vybudovanie tejto sústavy vodných diel malo pre celý úsek Dunaja od Devína po Nagymaros vyriešiť povodňovú ochranu, zlepšenie plavebných podmienok, ale aj režim podzemných vôd. Po rozsiahlej projektovej príprave v roku 1977 bola medzi Československom a Maďarskom podpísaná medzištátna zmluva o spoločnej výstavbe Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Stavebné práce na vodnom diele začali v marci 1978 a prebiehali rôznou intenzitou do roku 1989, kedy maďarská strana najprv dočasne zastavila výstavbu diela Nagymaros, neskoršie hate Dunakiliti, až nakoniec maďarský parlament rozhodol k 31.12.1990 jednostranne ukončiť účasť na budovaní Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Po viacerých bezvýsledných rokovaniach o osude vodných diel medzi zástupcami Slovenska a Maďarska, schválila vláda Slovenskej republiky 23.7.1991 realizáciu dočasného riešenia uvedeného Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky objektmi situovanými výlučne na území Slovenska. Práce na tomto riešení, označovanom ako variant „C“, začali v novembri 1991, aby v októbri 1992 vyvrcholili prehradením Dunaja pri Čunove. Tým sa stala na maďarskom území už hotová hať nevyužitá. Vodné dielo Gabčíkovo pozostáva z viacerých objektov. Na území okresu sa nachádza Zdrž Hrušov. Zdrž Hrušov pozostáva z ľavostrannej a pravostrannej hrádze od Bratislavy po hať pri Čunove. Súčasťou sú priesakové kanály na vonkajších stranách hrádzi. Súčasťou hate pri Čunove je Areál vodných športov (divoká voda), sklz pre malé športové lode, plavebná komora, vodná elektráreň (4 hydroagregáty s výkonom 24MW) a odberný objekt do Mošonského ramena s malou elektrárňou (výkon 1MW). Ďalšími objektmi sú prívodný kanál, stupeň Gabčíkovo a odpadový kanál.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist