Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Územia európskeho významu v okrese Banská Štiavnica

DOLNÁ BUKOVINA /SKUEV0015/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 292,78ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhu európskeho významu: roháč obyčajný. Nachádza sa v katastri obce Svätý Anton.

 

HODRUŠSKÁ HORNATINA /SKUEV0263/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 11.705,43ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd (8230), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240) a druhov európskeho významu: plocháč červený, priadkovec trnkový, fúzač alpský, fuzáč veľký, roháč obyčajný, pižmovec hnedý, spriadač kostihojový, ohniváčik veľký, Rhysodes sulcatus, lopatka dúhová, kunka žltobruchá, rys ostrovid a vydra riečna. Nachádza sa v katastri obcí Dekýš a Vysoká.

 

SITNO /SKUEV0216/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 1.180,73ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Xerotermné kroviny (40A0) a druhov európskeho významu: poniklec veľkokvetý, roháč obyčajný, plocháč červený, spriadač kostihojový, modráčik stepný, Rhysodes sulcatus, kunka žltobruchá, rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý a uchaňa čierna. Nachádza sa v katastri Banskej Štiavnice a obcí Beluj, Ilija, Počúvadlo a Prenčov.

 

SKALKA /SKUEV0266/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 10.844,61ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: fúzač alpský, kováčik fialový, roháč obyčajný, bystruška potočná, spriadač kostihojový, modráčik stepný, hlaváč bieloplutvý, kunka žltobruchá, rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý, netopier obyčajný, netopier ostrouchý, netopier veľkouchý, uchaňa čierna a podkovár malý. Nachádza sa v katastri obcí Banská Belá, Banský Studenec, Kozelník a Svätý Anton.

 

STARÁ HORA /SKUEV0259/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 2.799,14ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Xerotermné kroviny (40A0) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, priadkovec trnkový, ohniváčik veľký, Dioszeghyana schmidtii, kunka žltobruchá, vydra riečna a syseľ pasienkový. Nachádza sa v katastri obcí Baďan, miestna časť Klastava a obce Beluj.

 

SUŤ /SKUEV0265/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 9.806,08ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: fúzač alpský, fuzáč veľký, kováčik fialový, roháč obyčajný, spriadač kostihojový, modráčik stepný, šidielko, hlaváč bieloplutvý, lopatka dúhová, kunka žltobruchá, vydra riečna, medveď hnedý, syseľ pasienkový, netopier obyčajný), netopier brvitý, netopier ostrouchý, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký. Nachádza sa v katastri Banskej Štiavnice a obcí Banská Belá, Kozelník, Močiar a Podhorie, miestne časti Teplá a Žakýl.

 

TLSTÝ VRCH /SKUEV0258/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 1.159,21ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: spriadač kostihojový, plocháč červený, fúzač alpský, roháč obyčajný, Dioszeghyana schmidtii, kunka žltobruchá a vydra riečna. Nachádza sa v katastri obce Baďan, miestna časť Klastava.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist