Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Územia európskeho významu v okrese Bratislava V

BRATISLAVSKÉ LUHY /SKUEV0064/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 668,23ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné dubovo-brestovojaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: zeler plazivý, modráčik krvavcový, ohniváčik veľký, potápnik, hnedáčik chrastavcový, priadkovec trnkový, očkáň rašelinový, bystruška potočná, kováčik fialový, roháč obyčajný, babôčka, mlynárik východný, vážka, Dioszeghyana schmidtii, Bolbelasmus unicornis, hlaváč bieloplutvý, kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, býčko, pĺž zlatistý, lopatka dúhová, hrúz Kesslerov, hrúz bieloplutvý, mlok dunajský, kunka červenobruchá, podkovár malý, netopier obyčajný, netopier pobrežný, bobor vodný a uchaňa čierna. Nachádza sa v katastri mestskej časti Petržalka.

 

BRATISLAVSKÉ LUHY /SKUEV1064/

Územie bolo pod názvom Bratislavské luhy – Soví les do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 41,78ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: boleň dravý, lopatka dúhová, hrebenačka pásavá a bobor vodný. Nachádza sa v katastri mestskej časti Petržalka.

 

OSTROVNÉ LÚČKY /SKUEV0269/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 613,56ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: fuzáč veľký, plocháč červený, roháč obyčajný, vážka, hlaváč bieloplutvý, kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, býčko, lopatka dúhová, hrúz Kesslerov, hrúz bieloplutvý, kunka červenobruchá, mlok dunajský, bobor vodný a netopier obyčajný. Nachádza sa v katastri mestských častí Čunovo a Rusovce.

 

OSTROVNÉ LÚČKY /SKUEV1269/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 12,56ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Xerotermné kroviny (40A0), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: vážka, roháč obyčajný, plocháč červený, fuzáč veľký, hrúz bieloplutvý, lopatka dúhová, hrúz Kesslerov, kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, hlaváč bieloplutvý, mlok dunajský, kunka červenobruchá, netopier obyčajný a bobor vodný. Nachádza sa v katastri mestskej časti Čunovo.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist