Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Územia európskeho významu v okrese Brezno

ALÚVIUM HRONA /SKUEV0303/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 259,76ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculiom fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpského stupňa (6430) a druhov európskeho významu: plocháč červený, hlavátka podunajská, mihuľa ukrajinská, hlaváč bieloplútvy, kunka žltobruchá, kunka červenobruchá, mlok karpatský, vydra riečna, netopier obyčajný a podkovár malý. Nachádza sa v katastri Brezna a obcí Bacúch, Beňuš, Heľpa, Pohorelá, Polomka, Šumiac, Telgárt, Vaľkovňa a Závadka nad Hronom.

 

ALÚVIUM HRONA /SKUEV1303/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 245,84ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a lavatk lesy (91E0) a druhov európskeho významu: plocháč červený, mihuľa ukrajinská, lavatka podunajská, pĺž severný, hlaváč bieloplutvý, mlok karpatský, kunka červenobruchá, kunka žltobruchá, podkovár malý, netopier obyčajný a vydra riečna. Nachádza sa v katastri Brezna a obcí Nemecká, Podbrezová, Predajná, Ráztoka a Valaská.

 

BACÚŠSKA JELŠINA /SKUEV0399/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 4,26ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá a vydra riečna. Nachádza sa v katastri obce Bacúch.

 

BREZINKY /SKUEV0297/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 8,45ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Aktívne vrchoviská (7110), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Vresoviská (4030) a druhov európskeho významu: bystruška potočná, ohniváčik veľký a kunka žltobruchá. Nachádza sa v katastri obce Telgárt.

 

BREZINKY /SKUEV1297/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 0,75ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký, kunka žltobruchá a bystruška potočná. Nachádza sa v katastri obcí Šumiac a Telgárt.

 

DOBROČSKÝ PRALES /SKUEV0047/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 204,29ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: mlok karpatský, rys ostrovid, vlk dravý a medveď hnedý. Nachádza sa v katastri obce Čierny Balog.

 

ĎUMBIERSKE TATRY /SKUEV0302/

Územie európskeho významu bolo pod názvom Ďumbierske Nízke Tatry vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 46.583,31ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kosodrevina (4070), Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Aktívne vrchoviská (7110), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni (8110), Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni (4060), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Horské smrekové lesy (9410), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte (6150), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210) a druhov európskeho významu: ochyrea tatranská, črievičník papučkový, zvonček hrubokoreňový, cyklámen fatranský, poniklec prostredný, poniklec slovenský, klinček lesklý, korýtkovec, grimaldia trojtyčinková, plocháč červený, fúzač karpatský, bystruška potočná, ohniváčik veľký, roháč obyčajný, fúzač alpský, spriadač kostihojový, hlaváč bieloplutvý, mlok karpatský, kunka žltobruchá, kamzík vrchovský, rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý, vlk dravý, hraboš tatranský, svišť vrchovský, netopier obyčajný, netopier pobrežný, netopier veľkouchý, uchaňa čierna a podkovár malý. Nachádza sa v katastri Brezna a obcí Bystrá, Dolná Lehota, Horná Lehota, Jarabá, Jasenie, Nemecká a Ráztoka.

 

ĎUMBIERSKE TATRY /SKUEV1302/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 11,61ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0). Nachádza sa v katastri obcí Bystrá, Dolná Lehota a Horná Lehota.

 

HOMOĽA /SKUEV0204/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 2,23ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Vápnomilné bukové lesy (9150), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Xerotermné kroviny (40A0), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, netopier obyčajný, netopier brvitý, uchaňa čierna a podkovár malý. Nachádza sa v katastri obce Telgárt.

 

HORNÉ LAZY /SKUEV0153/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 38,12ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, kunka žltobruchá a podkovár malý. Nachádza sa v katastri Brezna a obce Valaská.

 

KLENOVSKÉ BLATÁ /SKUEV0384/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 4,36ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Horské smrekové lesy (9410), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhu európskeho významu: kunka žltobruchá. Nachádza sa v katastri obce Čierny Balog.

 

KLENOVSKÝ VEPOR /SKUEV0200/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 343,03ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Javorovo-bukové horské lesy (9140), Horské smrekové lesy (9410), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Xerotermné kroviny (40A0), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, rys ostrovid, netopier obyčajný, medveď hnedý a vlk dravý. Nachádza sa v katastri obce Čierny Balog.

 

KRÁĽOVOHOĽSKÉ TATRY /SKUEV0310/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 35.513,27ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Javorovo-bukové horské lesy (9140), Kosodrevina (4070), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni (4060), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte (6150), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Horské smrekové lesy (9410), Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni (8110), Kyslomilné bukové lesy (9110) a druhov európskeho významu: jazyčník sibírsky, zvonček hrubokoreňový, kyjanôčka zelená, zvonovec ľaliolistý, plocháč červený, bystruška potočná, Boros schneideri, pimprlík močiarny, fúzač alpský, mlynárik východný, mihuľa ukrajinská, hlaváč bieloplutvý, kunka žltobruchá, mlok karpatský, podkovár malý, netopier pobrežný, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý, vlk dravý, svišť vrchovský a netopier obyčajný. Nachádza sa v katastri obcí Braväcovo, Bacúch, Heľpa, Jarabá, Pohorelá, Polomka, Šumiac, Telgárt a Závadka nad Hronom.

 

LÚKY POD BESNÍKOM /SKUEV0283/

Územie európskeho významu bolo pod názvom Lúky na Besníku vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 80,20ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské smrekové lesy (9410), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhu európskeho významu: zvonček hrubokoreňový. Nachádza sa v katastri obce Telgárt.

 

MURÁNSKA PLANINA /SKUEV0225/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 20.315,21ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kyslomilné bukové lesy (9110), Kosodrevina (4070), Xerotermné kroviny (40A0), Porasty borievky obyčajnej (5130), Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Horské kosné lúky (6520), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Horské smrekové lesy (9410), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Aktívne vrchoviská (7110), Penovcové prameniská (7220), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, zvonček hrubokoreňový, lykovec muránsky, poniklec prostredný, poniklec slovenský, kyjanôčka zelená, zvonovec ľaliolistý, modráčik krvavcový, fúzač karpatský, ohniváčik veľký, plocháč červený, fúzač alpský, spriadač kostihojový, kunka žltobruchá, mlok karpatský, netopier brvitý, podkovár veľký, podkovár malý, uchaňa čierna, lietavec sťahovavý, netopier veľkouchý, podkovár južný, netopier pobrežný, vlk dravý, netopier obyčajný, syseľ pasienkový, hraboš tatranský, medveď hnedý, vydra riečna, rys ostrovid a netopier ostrouchý. Nachádza sa v katastri obcí Heľpa, Pohorelá, Pohronská Polhora, Polomka, Šumiac, Vaľkovňa a Závadka nad Hronom.

 

PODPOĽANA /SKUEV0728/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 1,63ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140). Nachádza sa v katastri obce Pohronská Polhora.

 

POHORELSKÉ VRCHOVISKO /SKUEV0151/

Územie európskeho významu bolo pod názvom Vrchovisko pri Pohorelskej Maši vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 19,81ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Aktívne vrchoviská (7110) a druhov európskeho významu: bystruška potočná, podkovár malý, netopier obyčajný, netopier veľkouchý, uchaňa čierna a vydra riečna. Nachádza sa v katastri obce Pohorelá.

 

POĽANA /SKUEV0319/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 3.142,95ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Horské smrekové lesy (9410), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Horské kosné lúky (6520) a druhov európskeho významu: zvonček hrubokoreňový, plocháč červený, fúzač alpský, bystruška potočná, mlok karpatský, kunka žltobruchá, rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý a vlk dravý. Nachádza sa v katastri obcí Hronec a Valaská.

 

ROHOZNIANSKA JELŠINA /SKUEV0695/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 4,49ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0). Nachádza sa v katastri Brezna.

 

ROSIARKA /SKUEV0729/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 6,09ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a druhu európskeho významu: kunka žltobruchá. Nachádza sa v katastri obce Pohronská Polhora.

 

SLOVENSKÝ RAJ /SKUEV0112/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 15.696,07ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Suchomilné trávinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Penovcové prameniská (7220), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Kyslomilné bukové lesy (9110), Javorovo- bukové horské lesy (9140), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Horské smrekové lesy (9410), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Horské kosné lúky (6520), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov (3220), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310) a druhov európskeho významu: kyjanôčka zelená, črievičník papučkový, kosatec bezlistý uhorský, jazyčník sibírsky, poniklec prostredný, poniklec slovenský, zvonovec ľaliolistý, korýtko riečne, fuzáč veľký, pimprlík mokraďný, mrena stredomorská, hlaváč bieloplutvý, mihuľa potiská, kunka žltobruchá, mlok karpatský, mlok hrebenatý, medveď hnedý, rys ostrovid, vlk dravý, vydra riečna, syseľ pasienkový, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier pobrežný, netopier ostrouchý, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký. Nachádza sa v katastri obce Telgárt.

 

STOLICA /SKUEV0203/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 2.933,52ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni (8110), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Horské smrekové lesy (9410), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Kyslomilné bukové lesy (9110), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Aktívne vrchoviská (7110) a druhov európskeho významu: zvonček hrubokoreňový, kunka žltobruchá, medveď hnedý, rys ostrovid a vlk dravý. Nachádza sa v katastri obce Telgárt.

 

SUCHÁ DOLINA /SKUEV0154/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 3,12ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210) a druhov európskeho významu: priadkovec trnkový, kunka žltobruchá, netopier obyčajný, podkovár malý a podkovár veľký. Nachádza sa v katastri obce Valaská.

 

VRCHSLATINA /SKUEV0694/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 18,05ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0) a druhov európskeho významu: mlok karpatský a kunka žltobruchá. Nachádza sa v katastri obce Sihla.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist