Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Územia európskeho významu v okrese Dolný Kubín

CHOČ /SKUEV0305/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 2.191,78ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské kosné lúky (6520), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), Horské smrekové lesy (9410), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kosodrevina (4070) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, poniklec slovenský, klinček lesklý, kunka žltobruchá, rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý, vlk dravý, netopier obyčajný a uchaňa čierna. Nachádza sa v katastri obcí Jasenová a Vyšný Kubín.

 

KYSUCKÉ BESKYDY /SKUEV0288/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 7.326,57ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské kosné lúky (6520), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, zvonček hrubokoreňový, fúzač alpský, plocháč červený, hlaváč bieloplutvý, kunka žltobruchá, mlok karpatský, netopier obyčajný, rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý, vlk dravý a hraboš tatranský. Nachádza sa v katastri obce Zázrivá.

 

MALÁ FATRA /SKUEV0252/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 21.918,45ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Kosodrevina (4070), Spoločenstvá subalpínskych krovín (4080), Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Horské kosné lúky (6520), Penovcové prameniská (7220), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni (4060), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos (3240), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Horské smrekové lesy (9410), Porasty borievky obyčajnej (5130), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, zvonček hrubokoreňový, vrchovka alpínska, prilbica tuhá moravská, poniklec slovenský, klinček lesklý, plocháč červený, bystruška Zawadského, roháč obyčajný, fúzač alpský, bystruška potočná, spriadač kostihojový, ohniváčik, fúzač karpatský, Phryganophilus ruficollis, mlok hrebenatý, kunka žltobruchá, mlok karpatský, mlok hrebenatý, vlk dravý, netopier veľkouchý, rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý, netopier obyčajný, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký. Nachádza sa v katastri obcí Istebné, Kraľovany, Párnica, Veličná a Zázrivá.

 

ORAVA /SKUEV0243/

Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Orava vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 435,06ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260) a druhov európskeho významu: podkovár malý, vydra riečna, netopier obyčajný, uchaňa čierna, kunka žltobruchá, mlok karpatský, mlok hrebenatý, hlaváč bieloplutvý, kolok vretenovitý, hrúz fúzatý, hlavátka podunajská a mlynárik východný. Nachádza sa v katastri Dolného Kubína, mestské časti Dolný Kubín, Kňažia, Malý Bysterec, Mokraď, Veľký Bysterec a Záskalie a obcí Bziny, Dlhá nad Oravou, Horná Lehota, Istebné, Kraľovany, Krivá, Medzibrodie nad Oravou, Oravská Poruba, Oravský Podzámok, miestne časti Dolná Lehota a Oravský Podzámok, Párnica, Sedliacka Dubová, Veličná a Žaškov.

 

PRAMENE HRUŠTÍNKY /SKUEV0185/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 218,85ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Horské smrekové lesy (9410) a druhov európskeho významu: zvonček hrubokoreňový, mlok karpatský, medveď hnedý, vlk dravý a vydra riečna. Nachádza sa v katastri Dolného Kubína, lokalita Kubínska Hoľa.

 

PROSEČNÉ /SKUEV0192/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 2.697,66ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: poniklec slovenský, črievičník papučkový, fúzač alpský, mlok karpatský, mlok dunajský, kunka žltobruchá, rys ostrovid, vydra riečna, uchaňa čierna, medveď hnedý, vlk dravý a netopier obyčajný. Nachádza sa v katastri obce Malatiná.

 

ŠÍP /SKUEV0663/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 1.794,29ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0) a druhov európskeho významu: fuzáč alpský, kunka žltobruchá, podkovár malý, uchaňa čierna, netopier obyčajný, vlk dravý, medveď hnedý, vydra riečna, rys ostrovid, poniklec slovenský a črievičník papučkový. Nachádza sa v katastri obce Žaškov.

 

VÁH /SKUEV0253/

Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Váh vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 251,90ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260) a druhov európskeho významu: mlynárik východný, pimprlík mokraďný, hlaváč bieloplutvý, kolok vretenovitý, hrúz fúzatý, hlavátka podunajská, kunka žltobruchá, vydra riečna, netopier obyčajný, netopier pobrežný, netopier ostrouchý, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký. Nachádza sa v katastri obce Kraľovany.

 

VEĽKÁ FATRA /SKUEV0238/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 43.600,81ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vápnomilné bukové lesy (9150), Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Horské kosné lúky (6520), Penovcové prameniská (7220), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kyslomilné bukové lesy (9110), Kosodrevina (4070), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Horské smrekové lesy (9410), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: poniklec prostredný, črievičník papučkový, zvonček hrubokoreňový, cyklámen fatranský, poniklec slovenský, klinček lesklý, grimaldia trojtyčinková, zvonovec ľaliolistý, klinovka hadia, plocháč červený, bystruška potočná, Rhysodes sulcatus, roháč obyčajný, ohniváčik veľký, modráčik bahniskový, fúzač alpský, kováčik fialový, spriadač kostihojový, priadkovec trnkový, mlynárik východný, pimprlík mokraďný, fúzač karpatský, hrúz fúzatý, kunka žltobruchá, mlok karpatský, rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý, vlk dravý, hraboš tatranský, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký. Nachádza sa v katastri obce Kraľovany.

 

ZÁZRIVSKÉ LAZY /SKUEV0251/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 2.808,10ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Vápnomilné bukové lesy (9150), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Porasty borievky obyčajnej (5130), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, zvonček hrubokoreňový, kunka žltobruchá, mlok karpatský, mlok hrebenatý, rys ostrovid, medveď hnedý, vlk dravý, vydra riečna a netopier obyčajný. Nachádza sa v katastri obce Zázrivá.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist