Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Územia európskeho významu v okrese Ilava

BABINÁ /SKUEV 0806/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Opatrenia Ministerstva životného prostredia SR č.1/2017 zo 7.12.2017. Výmera územia je 39,83ha. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110) a druhov európskeho významu: priadkovec trnkový a ohniváčik veľký. Nachádza sa v katastri obcí Bohunice a Pruské.

BREZOVSKÁ DOLINA /SKUEV0368/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 2,48ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Penovcové prameniská (7220) a druhov európskeho významu: pimprlík bruškatý, priadkovec trnkový a kunka žltobruchá. Nachádza sa v katastri obce Červený Kameň.

BREZOVSKÁ DOLINA /SKUEV2368/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 1,25ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, spriadač kostihojový a ohniváčik veľký. Nachádza sa v katastri obce Červený Kameň.

HREHORKOVÉ /SKUEV0803/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Opatrenia Ministerstva životného prostredia SR č.1/2017 zo 7.12.2017. Výmera územia je 11,68ha. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210) a druhov európskeho významu: spriadač kostihojový, priadkovec trnkový a ohniváčik veľký. Nachádza sa v katastri obce Mikušovce.

KRIVOKLÁTSKE BRADLÁ /SKUEV0373/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 64,76ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110) a druhov európskeho významu: priadkovec trnkový, ohniváčik veľký a netopier obyčajný. Nachádza sa v katastri obcí Krivoklát a Sedmerovec.

KRIVOKLÁTSKE LÚKY /SKUEV0372/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 4,33ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Penovcové prameniská (7220) a druhov európskeho významu: spriadač kostihojový, ohniváčik veľký, priadkovec trnkový a kunka žltobruchá. Nachádza sa v katastri obce Krivoklát.

NEBROVÁ  /SKUEV0378/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 27,90ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký, priadkovec trnkový, modráčik bahniskový, modráčik krvavcový a kunka žltobruchá. Nachádza sa v katastri obce Červený Kameň.

STRÁŽOVSKÉ VRCHY /SKUEV0256/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 29.366,39ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Vápnomilné bukové lesy (9150), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Kyslomilné bukové lesy (9110), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Porasty borievky obyčajnej (5130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Penovcové prameniská (7220), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, poniklec prostredný, prilbica tuhá moravská, klinček lesklý, pimprlík močiarny, ohniváčik veľký, bystruška potočná, fúzač alpský, plocháč červený, pimprlík mokraďný, kunka žltobruchá, netopier ostrouchý, rys ostrovid, medveď hnedý, vydra riečna, vlk dravý, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier veľkouchý, uchaňa čierna a podkovár malý. Nachádza sa v katastri obcí Horná Poruba, Košecké Podhradie, miestne časti Kopec, Malé Košecké Podhradie a Veľké Košecké Podhradie a obce Zliechov, miestne časti Košecké Rovné a Zliechov.

STRÁŽOVSKÉ VRCHY /SKUEV1256/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 268,24ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhu európskeho významu: kunka žltobruchá, ďateľ veľký, chriašteľ poľný, murárik bielokrký a strakoš červenochrbtý. Nachádza sa v katastri obce Košecké Podhradie, miestna časť Veľké Košecké Podhradie a obce Ladce.

TROKANOVO /SKUEV0813/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 8,08ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: spriadač kostihojový a ohniváčik veľký. Nachádza sa v katastri obce Červený Kameň.

VRŠATSKÉ BRADLÁ /SKUEV0376/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 283,93ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110) a druhov európskeho významu: popolavec dlholistý, roháč obyčajný, fúzač alpský, spriadač kostihojový, ohniváčik veľký, kunka žltobruchá a netopier obyčajný. Nachádza sa v katastri obcí Červený Kameň a Vršatské Podhradie.

VRŠATSKÉ BRADLÁ /SKUEV2376/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 59,78ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, spriadač kostihojový, priadkovec trnkový a ohniváčik veľký. Nachádza sa v katastri obcí Červený Kameň a Vršatské Podhradie.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist