Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Územia európskeho významu v okrese Kežmarok

BELIANSKE LÚKY /SKUEV0144/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 131,43ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bezkolencové lúky (6410), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210) a druhu európskeho významu: jazyčník sibírsky. Nachádza sa v katastri Spišskej Belej.

 

BELIANSKY POTOK /SKUEV0333/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 0,20ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhu európskeho významu: mihuľa potočná. Nachádza sa v katastri Spišskej Belej.

 

MALÉ OSTURNIANSKE JAZERÁ /SKUEV0335/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 7,65ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá. Nachádza sa v katastri obce Osturňa.

 

OSTURNIANSKY POTOK /SKUEV0712/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 8,18ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos (3240), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430) a druhov európskeho významu: hlaváč bieloplutvý, kunka žltobruchá, podkovár malý, podkovár veľký, bobor vodný a vydra riečna. Nachádza sa v katastri obcí Osturňa a Veľká Franková.

 

PIENINY /SKUEV0337/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 1.301,22ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos (3240), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov (3220), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, kováčik fialový, fúzač alpský, spriadač kostihojový, kunka žltobruchá, rys ostrovid, vlk dravý, vydra riečna, netopier obyčajný, netopier brvitý, lietavec sťahovavý, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký. Nachádza sa v katastri obcí Červený Kláštor a Lechnica.

 

PIENINY /SKUEV1337/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 1.389,95ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0) a druhov európskeho významu: spriadač kostihojový, kováčik fialový, fuzáč alpský, kunka žltobruchá, podkovár malý, podkovár veľký, uchaňa čierna, netopier brvitý, netopier obyčajný, vlk dravý, vydra riečna, rys ostrovid a črievičník papučkový. Nachádza sa v katastri obce Lechnica.

 

POŠ /SKUEV0709/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 34,60ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Horské smrekové lesy (9410) a druhu európskeho významu: kunka žltobruchá. Nachádza sa v katastri obce Stará Lesná.

 

TATRY /SKUEV0307/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 61.735,30ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni (4060), Kosodrevina (4070), Spoločenstvá subalpínskych krovín (4080), Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte (6150), Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Horské kosné lúky (6520), Aktívne vrchoviská (7110), Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov (3220), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea (3130), Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni (8110), Smrekovcovo-limbové lesy (9420), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Horské smrekové lesy (9410), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhov európskeho významu: poniklec slovenský, črievičník papučkový, zvonček hrubokoreňový, vrchovka alpínska, lyžičník tatranský, klinček lesklý, korýtkovec, grimaldia trojtyčinková, závitovka, bystruška potočná, mihuľa potočná, mlok hrebenatý, mlok karpatský, kunka žltobruchá, kamzík vrchovský, rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý, netopier veľkouchý, vlk dravý, hraboš tatranský, svišť vrchovský, uchaňa čierna a podkovár malý. Nachádza sa v katastri obce Lendak.

 

TORYSA /SKUEV0336/

Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Torysa vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 22,12ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (3230) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, vydra riečna, netopier obyčajný a podkovár malý. Nachádza sa v katastri zaniknutej obce Blažov.

 

VEĽKÉ OSTURNIANSKE JAZERO /SKUEV0334/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 51,77ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: kosáčik plavúňovitý, kunka žltobruchá a mlok karpatský. Nachádza sa v katastri obce Osturňa.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist