Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Územia európskeho významu v okrese Komárno

ABOV /SKUEV0071/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 8,38ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch (6260). Nachádza sa v katastri Hurbanova.

 

ALÚVIUM STAREJ NITRY /SKUEV0155/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 408,19ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a druhov európskeho významu: pichliač úzkolistý, býčko, lopatka dúhová, hrúz bieloplutvý, kunka červenobruchá a vydra riečna. Nachádza sa v katastri Hurbanova, Komárna a obcí Martovce a Svätý Peter.

 

ALÚVIUM ŽITAVY /SKUEV0159/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 29,60ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: býčko, lopatka dúhová, hrúz bieloplutvý, kunka červenobruchá, vydra riečna a syseľ pasienkový. Nachádza sa v katastri obce Martovce.

 

BOKROŠSKÉ SLANISKO /SKUEV0076/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 10,20ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a druhu európskeho významu: vydra riečna. Nachádza sa v katastri obce Iža.

 

BÚČSKE SLANISKO /SKUEV0069/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 44,38ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a druhov európskeho významu: zeler plazivý, býčko a vydra riečna. Nachádza sa v katastri obce Búč.

 

ČÍČOVSKÉ LUHY /SKUEV0182/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 459,60ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea (3130) a druhov európskeho významu: pichliač úzkolistý, potápnik, pĺž severný, býčko, čík európsky, lopatka dúhová, hrúz bieloplutvý, blatniak tmavý, šabľa krivočiara, plotica lesklá, pĺž zlatistý, boleň dravý, hrebenačka vysoká, kunka červenobruchá a vydra riečna. Nachádza sa v katastri obcí Číčov a Trávnik.

 

ČÍČOVSKÉ LUHY /SKUEV1182/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 258,05ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. (3270), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: potápnik, blatniak tmavý, plotica lesklá, hrúz bieloplutvý, boleň dravý, lopatka dúhová, šabľa krivočiara, čík európsky, pĺž zlatistý (vrchovský), pĺž severný, hrebenačka vysoká, kunka červenobruchá, hraboš severský panónsky, vydra riečna a pichliač úzkolistý. Nachádza sa v katastri obcí Číčov a Trávnik.

 

ČILIŽSKÉ MOČIARE /SKUEV1227/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 325,48ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: fuzáč veľký, vydra riečna, pižmovec hnedý, lopatka dúhová, blatniak tmavý, čík európsky, hraboš severský panónsky a kunka červenobruchá. Nachádza sa v katastri obce Číčov.

 

DETVICE /SKUEV0072/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 106,37ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440) a druhov európskeho významu: pichliač úzkolistý. Nachádza sa v katastri obcí Imeľ a Martovce.

 

DOLNOVÁŽSKE LUHY /SKUEV0092/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 201,48ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440) a druhov európskeho významu: kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, býčko, lopatka dúhová, hrúz bieloplutvý a vydra riečna. Nachádza sa v katastri Komárna.

 

DUNAJ /SKUEV0393/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 1.511,17ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: Probaticus subrugosus, spriadač kostihojový, priadkovec trnkový, korýtko riečne, kotúľka štíhla, teodox pásavý, Dioszeghyana schmidtii, Bolbelasmus unicornis, plotica lesklá, šabľa krivočiara, hrebenačka pásavá, hlaváč bieloplutvý, kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, býčko, pĺž zlatistý, lopatka dúhová, hrúz Kesslerov, hrúz bieloplutvý, vydra riečna, syseľ pasienkový, netopier obyčajný, netopier brvitý, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký. Nachádza sa v katastri  obcí Kravany nad Dunajom a Moča.

 

DUNAJSKÉ TRSTINY /SKUEV0077/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 164,85ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo  Hydrocharition (3150), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: kunka červenobruchá, hraboš severský panónsky a vydra riečna. Nachádza sa v katastri obcí Klížska Nemá, Veľké Kosihy a Zemianska Olča.

 

CHOTÍNSKE PIESKY /SKUEV0100/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 7,16ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch (6260). Nachádza sa v katastri obce Chotín.

 

JURSKÝ CHLM /SKUEV0068/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 103,54ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340), Panónske travinnobylinné porasty na spraši (6250) a druhov európskeho významu: pichliač úzkolistý, hadinec červený a býčko. Nachádza sa v katastri obce Búč.

 

KOMÁRŇANSKÉ SLANISKO /SKUEV0010/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 8,50ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340). Nachádza sa v katastri Komárna.

 

LISTOVÉ JAZERO /SKUEV0073/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 41,97ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: kunka červenobruchá a hraboš severský panónsky. Nachádza sa v katastri obcí Nesvady a Vrbová nad Váhom.

 

LOHOTSKÝ MOČIAR /SKUEV0552/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 22,08ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: kunka červenobruchá a hraboš severský panónsky. Nachádza sa v katastri obce Kameničná.

 

MARCELOVSKÉ PIESKY /SKUEV0065/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 45,69ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch (6260) a druhu európskeho významu: syseľ pasienkový. Nachádza sa v katastri obcí Marcelová, miestna časť Krátke Kesy a obce Radvaň nad Dunajom.

 

MARTOVSKÁ MOKRAĎ /SKUEV0070/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 33,89ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhu európskeho významu: hraboš severský panónsky. Nachádza sa v katastri obce Martovce.

 

MOSTOVÉ /SKUEV0078/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 22,55ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a druhu európskeho významu: lopatka dúhová a vydra riečna. Nachádza sa v katastri obce Veľké Kosihy.

 

NESVADSKÉ PIESKY /SKUEV0098/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 17,02ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopou európskeho významu: Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch (6260). Nachádza sa v katastri obce Nesvady.

 

PAVELSKÉ SLANISKO /SKUEV0099/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 35,04ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340). Nachádza sa v katastri Komárna, mestská časť Nová Stráž.

 

POHREBIŠTE /SKUEV0395/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 85,83ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: býčko, korytnačka močiarna, kunka červenobruchá, hraboš severský panónsky a vydra riečna. Nachádza sa v katastri obce Marcelová.

 

PRI ORECHOVOM RADE /SKUEV0017/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 4,18ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a Panónske slané stepi a slaniská (1530). Nachádza sa v katastri Komárna.

 

VEĽKOLÉLSKY OSTROV /SKUEV0183/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 328,65ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: hlaváč bieloplutvý, kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, býčko, pĺž zlatistý, lopatka dúhová, hrúz fúzatý, hrúz Kesslerov, hrúz bieloplutvý, kunka červenobruchá, vydra riečna a syseľ pasienkový. Nachádza sa v katastri obcí Veľké Kosihy a Zlatná na Ostrove.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist