Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Územia európskeho významu v okrese Levice

ALÚVIUM IPĽA /SKUEV0257/

Územie európskeho významu bolo pod názvom Poiplie vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 406,07ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký, korýtko riečne, kolok vretenovitý, hrúz Kesslerov, hrúz bieloplutvý a vydra riečna. Nachádza sa v katastri Šiah, mestská časť Tešmák.

 

BREZOVSKÁ STRÁŇ /SKUEV0392/

Územie európskeho významu bolo pod názvom Brezová stráň vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 63,20ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, priadkovec trnkový, hnedáčik osikový, modráčik bahniskový a ohniváčik veľký. Nachádza sa v katastri obce Plášťovce.

 

CEROVINA /SKUEV0129/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 342,24ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: modráčik bahniskový a ohniváčik veľký. Nachádza sa v katastri Želiezoviec, mestská časť Mikula a obcí Sikenica, miestna časť Trhyňa a Šalov.

 

ČAJKOVSKÉ BRALIE /SKUEV0262/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 1.694,01ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: kováčik fialový, spriadač kostihojový, fuzáč veľký, roháč obyčajný a kunka žltobruchá. Nachádza sa v katastri obcí Čajkov, Nová Dedina, miestna časť Opatová a Rybník.

 

HODRUŠSKÁ HORNATINA /SKUEV0263/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 11.705,43ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd (8230), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240) a druhov európskeho významu: plocháč červený, priadkovec trnkový, fúzač alpský, fuzáč veľký, roháč obyčajný, pižmovec hnedý, spriadač kostihojový, ohniváčik veľký, Rhysodes sulcatus, lopatka dúhová, kunka žltobruchá, rys ostrovid a vydra riečna. Nachádza sa v katastri obcí Čajkov, Devičany, Pukanec, Rybník a Uhliská.

 

LITAVA /SKUEV0036/

Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Litava vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 2.964,21ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: Dioszeghyana schmidtii, roháč obyčajný, plocháč červený, spriadač kostihojový a kunka žltobruchá. Nachádza sa v katastri obce Plášťovce.

 

LUDINSKÝ HÁJ /SKUEV0180/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 161,34ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0) a Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0). Nachádza sa v katastri obcí Farná  a Veľké Ludince.

 

ŠÁNDORKY /SKUEV0271/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 1,50ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Subpanónske travinnobylinné porasty (6240) a druhov európskeho významu: hadinec červený a poniklec veľkokvetý. Nachádza sa v katastri obce Nová Dedina, miestna časť Opatová.

 

TLSTÝ VRCH /SKUEV0258/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 1.159,21ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: spriadač kostihojový, plocháč červený, fúzač alpský, roháč obyčajný, Dioszeghyana schmidtii, kunka žltobruchá a vydra riečna. Nachádza sa v katastri obce Jabloňovce.

 

VOZOKÁNSKY LUH /SKUEV0272/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 5,22ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea (3130), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký, lopatka dúhová, hrúz bieloplutvý a kunka červenobruchá. Nachádza sa v katastri obce Hronovce, miestna časť Vozokany nad Hronom.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist