Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Územia európskeho významu v okrese Nové Zámky

BAGOVSKÝ VRCH /SKUEV0294/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 134,50ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0) a Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0). Nachádza sa v katastri obce Veľké Lovce.

 

BURDOV /SKUEV0184/

Územie európskeho významu bolo pod názvom Burda vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 1.416,61ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: hadinec červený, spriadač kostihojový, Dioszeghyana schmidtii, Bolbelasmus unicornis, hlaváč bieloplutvý, kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, býčko, pĺž zlatistý, lopatka dúhová, hrúz fúzatý, hrúz bieloplutvý, kunka červenobruchá, vydra riečna, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký. Nachádza sa v katastri obcí Bajtava, Chľaba, Kamenica nad Hronom a Leľa.

 

ČENKOV /SKUEV0067/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 123,90ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónske topoľové lesy s borievkou (91N0), Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch (6120) a druhov európskeho významu: kosatec piesočný, jesienka piesočná, poniklec prostredný a býčko. Nachádza sa v katastri obce Mužla.

 

DOLNÝ HÁJ /SKUEV0085/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 56,87ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0) a druhov európskeho významu: býčko, lopatka dúhová, kunka červenobruchá a mlok dunajský. Nachádza sa v katastri obcí Černík a Komjatice.

 

DRIEŇOVÁ HORA /SKUEV0292/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 10,18ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Xerotermné kroviny (40A0) a druhov európskeho významu: hadinec červený a poniklec veľkokvetý. Nachádza sa v katastri obce Nová Vieska.

 

DUNAJ /SKUEV0393/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 1.511,17ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: Probaticus subrugosus, spriadač kostihojový, priadkovec trnkový, korýtko riečne, kotúľka štíhla, teodox pásavý, Dioszeghyana schmidtii, Bolbelasmus unicornis, plotica lesklá, šabľa krivočiara, hrebenačka pásavá, hlaváč bieloplutvý, kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, býčko, pĺž zlatistý, lopatka dúhová, hrúz Kesslerov, hrúz bieloplutvý, vydra riečna, syseľ pasienkový, netopier obyčajný, netopier brvitý, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký. Nachádza sa v katastri Štúrova a obcí Chľaba, Kamenica nad Hronom, Mužla a Obid.

 

HORNÝ HÁJ /SKUEV0079/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 110,52ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0). Nachádza sa v katastri obce Černík.

 

JURSKÝ CHLM /SKUEV0068/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 103,54ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340), Panónske travinnobylinné porasty na spraši (6250) a druhov európskeho významu: pichliač úzkolistý, hadinec červený a býčko. Nachádza sa v katastri obce Mužla.

 

KAMENÍNSKE SLANISKÁ /SKUEV0066/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 144,74ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a druhov európskeho významu: lopatka dúhová a hrúz bieloplutvý. Nachádza sa v katastri obcí Kamenín a Kamenný Most.

 

KRIVÉ HRABINY /SKUEV0086/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 125,74ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0) a Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0). Nachádza sa v katastri obcí Čechy a Semerovo.

 

LUDINSKÝ HÁJ /SKUEV0180/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 161,34ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0) a Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0). Nachádza sa v katastri obcí Jasová a Kolta.

 

MODRÝ VRCH /SKUEV0158/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 124,41ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónske travinnobylinné porasty na spraši (6250), Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0) a druhov európskeho významu: katran tatársky, jazýčkovec jadranský, jazýčkovec východný a poniklec veľkokvetý. Nachádza sa v katastri obcí Kamenný Most a Nána.

 

OSMINY /SKUEV0087/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 84,38ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónsko−balkánske cerové lesy (91M0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0) a Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0). Nachádza sa v katastri obcí Podhájska, miestna časť Svätuša a Veľké Lovce.

 

PALÁRIKOVSKÉ LÚKY /SKUEV0097/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 19,37ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a druhov európskeho významu: pichliač úzkolistý a kunka červenobruchá. Nachádza sa v katastri obce Palárikovo.

 

PANSKÉ LÚKY /SKUEV0095/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 77,97ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónske slané stepi a slaniská (1530), Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a druhov európskeho významu: kunka červenobruchá. Nachádza sa v katastri obce Tvrdošovce.

 

PLOSKÁ HORA /SKUEV0091/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 26,52ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210) a druhu európskeho významu: syseľ pasienkový. Nachádza sa v katastri obce Bajtava.

 

STARÝ VRCH /SKUEV0157/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 10,94ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhu európskeho významu: katran tatársky. Nachádza sa v katastri obce Kamenný Most.

 

ŠURIANSKÉ SLANISKÁ /SKUEV0096/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 188,72ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a druhov európskeho významu: pichliač úzkolistý a kunka červenobruchá. Nachádza sa v katastri Šurian.

 

VEĽKÝ LES /SKUEV0094/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 40,83ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, kunka červenobruchá a vydra riečna. Nachádza sa v katastri Šurian.

 

ZÁTOŇ /SKUEV0084/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 87,13ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: býčko, lopatka dúhová, kunka červenobruchá, bobor vodný a vydra riečna. Nachádza sa v katastri Nových Zámkov a obce Bánov.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist