Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Územia európskeho významu v okrese Partizánske

BIELICKÉ BAHNÁ /SKUEV0590/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 2,87ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae (7210), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0). Nachádza sa v katastri Partizánskeho, mestská časť Veľké Bielice.

 

CHYNORIANSKY LUH /SKUEV0589/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 46,26ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhu európskeho významu: kunka žltobruchá. Nachádza sa v katastri obce Chynorany.

TOPlist