Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Územia európskeho významu v okrese Považská Bystrica

ČERTOV /SKUEV00102/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 400,755ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kyslomilné bukové lesy (9110), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: kováčik fialový, fúzač alpský, roháč obyčajný, hlaváč bieloplutvý, kunka žltobruchá, netopier obyčajný, netopier veľký (alebo netopier blythov), uchaňa čierna, medveď hnedý a rys ostrovid. Nachádza sa v katastri obce Horná Mariková.

JAVORNÍCKY HREBEŇ /SKUEV0642/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 1.352,693ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, fuzáč alpský, hlaváč bieloplutvý, mlok karpatský, kunka žltobruchá, uchaňa čierna, netopier obyčajný, netopier veľký (alebo netopier blythov), ohniváčik veľký, roháč obyčajný, vlk dravý, medveď hnedý a rys ostrovid. Nachádza sa v okrese Považská Bystrica v katastri obcí Horná Mariková a Papradno.

KLAPY /SKUEV0581/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 6,212ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Dealpínske travinno-bylinné porasty (6190), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160) a druhov európskeho významu: fuzáč alpský a poniklec prostredný. Nachádza sa v okrese Považská Bystrica v katastri obce Udiča.

PAPRADIANKA /SKUEV0641/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu pod názvom Papradnianka doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera je 23,935ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: hlaváč bieloplutvý, kunka žltobruchá a vydra riečna. Nachádza sa v okrese Považská Bystrica v katastri obce Papradno.

STRÁŽOVSKÉ VRCHY /SKUEV0256/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 29.972,990ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Vápnomilné bukové lesy (9150), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Kyslomilné bukové lesy (9110), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Dealpínske travinno-bylinné porasty (6190), Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Porasty borievky obyčajnej (5130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Penovcové prameniská (7220), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, poniklec prostredný, poniklec slovenský, poniklec veľkokvetý, prilbica tuhá moravská, klinček lesklý, klinček lesklý pravý, pimprlík močiarny, ohniváčik veľký, bystruška potočná, fúzač alpský, plocháč červený, pimprlík mokraďný, korýtko riečne, kunka žltobruchá, netopier veľký (alebo netopier blythov), rys ostrovid, medveď hnedý, vydra riečna, vlk dravý, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, spriadač kostihojový, podkovár veľký a podkovár malý. Nachádza sa v katastri Považskej Bystrice, mestské časti Horný Moštenec, Podmanín, Považská Bystrica, Považská Teplá, Praznov a Zemiansky Kvašov, obcí Bodiná, Čelkova Lehota, Dolný Lieskov, miestna časť Tŕstie, obcí Domaniža, Ďurďové, Kostolec, Malé Lednice, Počarová, Podskalie, Prečín, Plevník-Drienové, Pružina, Sádočné, Slopná, Vrchteplá a Záskalie.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist