Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Územia európskeho významu v okrese Rimavská Sobota

BELEŽÍR /SKUEV0360/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 63,01ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhov európskeho významu: vydra riečna a syseľ pasienkový. Nachádza sa v katastri obcí Dubno, Gemerský Jablonec a Nová Bašta.

 

CEROVÁ VRCHOVINA /SKUEV0357/

Územie európskeho významu bolo pod názvom Cerová vrchovina – lesné biotopy vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 2.626,48ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd (8230), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Xerotermné kroviny (40A0) a druhov európskeho významu: poniklec veľkokvetý, fúzač alpský, fuzáč veľký, roháč obyčajný, ohniváčik veľký, vydra riečna, syseľ pasienkový, netopier obyčajný, uchaňa čierna a podkovár malý. Nachádza sa v katastri obcí Drňa, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Hodejovec, Nová Bašta, Stará Bašta, Tachty a Večelkov.

 

CEROVÁ VRCHOVINA /SKUEV1357/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 410,31ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0) a druhov európskeho významu: hnedáčik osikový, roháč obyčajný, fuzáč veľký, podkovár malý, uchaňa čierna, netopier velkouchý a netopier obyčajný. Nachádza sa v katastri obcí Drňa a Hajnáčka.

 

DECHTÁRSKE VINICE /SKUEV0359/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 55,07ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Porasty borievky obyčajnej (5130), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, fuzáč veľký a ohniváčik veľký. Nachádza sa v katastri obce Gemerské Dechtáre.

 

DRIENČANSKÝ KRAS /SKUEV0366/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 1.719,96ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210) a druhov európskeho významu: hadinec červený, poniklec veľkokvetý, fúzač alpský, roháč obyčajný, kunka žltobruchá, vydra riečna, medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid, syseľ pasienkový, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, podkovár malý, podkovár veľký a podkovár južný. Nachádza sa v katastri obcí Drienčany, Hrušovo, miestna časť Striežovce, obcí Kyjatice, Lipovec, Potok, Ratkovská Lehota, Slizké a Španie Pole.

 

DRIEŇOVÉ /SKUEV0669/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 88,96ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Porasty borievky obyčajnej (5130), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký, hnedáčik osikový, priadkovec trnkový, spriadač kostihojový a roháč obyčajný. Nachádza sa v katastri obce Petrovce.

 

KLENOVSKÉ BLATÁ /SKUEV0384/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 4,36ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Horské smrekové lesy (9410), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhu európskeho významu: kunka žltobruchá. Nachádza sa v katastri obce Klenovec.

 

KLENOVSKÝ VEPOR /SKUEV0200/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 343,03ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Javorovo-bukové horské lesy (9140), Horské smrekové lesy (9410), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Xerotermné kroviny (40A0), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, rys ostrovid, netopier obyčajný, medveď hnedý a vlk dravý. Nachádza sa v katastri obce Klenovec.

 

MURÁNSKA PLANINA /SKUEV0225/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 20.315,21ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kyslomilné bukové lesy (9110), Kosodrevina (4070), Xerotermné kroviny (40A0), Porasty borievky obyčajnej (5130), Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Horské kosné lúky (6520), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Horské smrekové lesy (9410), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Aktívne vrchoviská (7110), Penovcové prameniská (7220), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, zvonček hrubokoreňový, lykovec muránsky, poniklec prostredný, poniklec slovenský, kyjanôčka zelená, zvonovec ľaliolistý, modráčik krvavcový, fúzač karpatský, ohniváčik veľký, plocháč červený, fúzač alpský, spriadač kostihojový, kunka žltobruchá, mlok karpatský, netopier brvitý, podkovár veľký, podkovár malý, uchaňa čierna, lietavec sťahovavý, netopier veľkouchý, podkovár južný, netopier pobrežný, vlk dravý, netopier obyčajný, syseľ pasienkový, hraboš tatranský, medveď hnedý, vydra riečna, rys ostrovid a netopier ostrouchý. Nachádza sa v katastri Tisovca.

 

PIESKOVCOVÉ CHRBTY /SKUEV0362/

Územie európskeho významu bolo pod názvom Pieskovcové chrbáty vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 96,45ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Porasty borievky obyčajnej (5130) a druhov európskeho významu: poniklec veľkokvetý, roháč obyčajný a ohniváčik veľký. Nachádza sa v katastri obcí Drňa a Chrámec.

 

PIESKOVCOVÉ CHRBTY /SKUEV1362/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 220,77ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Xerotermné kroviny (40A0), Porasty borievky obyčajnej (5130), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký, hnedáčik osikový, priadkovec trnkový, spriadač kostihojový, roháč obyčajný a poniklec veľkokvetý. Nachádza sa v katastri obcí Drňa a Chrámec.

 

POKORADZSKÉ JAZIERKA /SKUEV0364/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 60,86ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, fuzáč veľký a mlok hrebenatý. Nachádza sa v katastri Rimavskej Soboty, mestské časti Nižná Pokoradz a Vyšná Pokoradz a obce Dražice.

 

RIMAVA /SKUEV0003/

Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Rimava vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 4,07ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhov európskeho významu: mihuľa potiská, kunka žltobruchá, netopier ostrouchý, vydra riečna, netopier obyčajný), netopier brvitý a podkovár malý. Nachádza sa v katastri Tisovca, mestská časť Rimavská Píla.

 

ROSIARKA /SKUEV0729/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 6,09ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a druhu európskeho významu: kunka žltobruchá. Nachádza sa v katastri Tisovca.

 

TISOVSKÝ KRAS /SKUEV0282/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 1.469,97ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kyslomilné bukové lesy (9110), Xerotermné kroviny (40A0), Vápnomilné bukové lesy (9150), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Porasty borievky obyčajnej (5130), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Penovcové prameniská (7220), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: lykovec muránsky, poniklec prostredný, poniklec slovenský, ohniváčik veľký, fúzač alpský, plocháč červený, spriadač kostihojový, kunka žltobruchá, medveď hnedý, netopier ostrouchý, rys ostrovid, vlk dravý, vydra riečna, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, podkovár malý, podkovár veľký a podkovár južný. Nachádza sa v katastri Tisovca.

 

TŔSTIE /SKUEV0281/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 28,66ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy (7120), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Aktívne vrchoviská (7110) a druhov európskeho významu: mlok karpatský a kunka žltobruchá. Nachádza sa v katastri Tisovca, mestská časť Rimavská Píla a obce Krokava.

 

ŤAHAN /SKUEV0363/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 347,96ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, fuzáč veľký a roháč obyčajný. Nachádza sa v katastri obce Sútor.

 

VODOKÁŠ /SKUEV0361/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 139,58ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, ohniváčik veľký a syseľ pasienkový. Nachádza sa v katastri obcí Dubno a Gemerský Jablonec.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist