Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Územia európskeho významu v okrese Snina

BESKYD /SKUEV0387/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 5.415,38ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Javorovo-bukové horské lesy (9140), Kyslomilné bukové lesy (9110), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: Boros schneideri, fúzač alpský, bystruška Zawadského, Phryganophilus ruficollis, kunka žltobruchá, medveď hnedý, netopier obyčajný, rys ostrovid, vlk dravý, uchaňa čierna, zubor hrivnatý a vydra riečna. Nachádza sa v katastri obce Osadné.

 

BUKOVSKÉ VRCHY /SKUEV0229/

Územie európskeho významu bolo pod názvom Beskýd vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 29.215,13ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Horské kosné lúky (6520), Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov (3220), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Bezkolencové lúky (6410), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210) a druhov európskeho významu: bahnička kranská, zvonček hrubokoreňový, vrchovka alpínska, dvojhrot zelený, kyjanôčka zelená, fúzač alpský, roháč obyčajný, bystruška Zawadského, lopatka dúhová, hrúz fúzatý, kunka žltobruchá, mlok karpatský, mlok hrebenatý, rys ostrovid, zubor hrivnatý, vydra riečna, medveď hnedý, vlk dravý, netopier obyčajný, netopier brvitý, uchaňa čierna a podkovár malý. Nachádza sa v katastri obcí Hostovice, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Nová Sedlica, Osadné, Parihuzovce, Pčoliné, Príslop, Runina, Ruská Volová, Ruský Potok, Stakčín, lokality Dara, Ostrožnica, Ruské, Smolník nad Cirochou, Starina nad Cirochou, Veľká Poľana a Zvala a obcí Stakčínska Roztoka, Topoľa, Ulič, Uličské Krivé a Zboj.

 

HOSTOVICKÉ LÚKY /SKUEV0386/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 13,38ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bezkolencové lúky (6410), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký a mlok hrebenatý. Nachádza sa v katastri obce Hostovice.

 

MORSKÉ OKO /SKUEV0209/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 14.962,15ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Dubovo-hrabové lesy lipové (9170), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: rys ostrovid, vydra riečna, vlk dravý, bobor vodný, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier ostrouchý, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, podkovár malý, mlok hrebenatý, kunka žltobruchá, ohniváčik veľký, plocháč červený, roháč obyčajný, fuzáč veľký, fúzač alpský, bystruška Zawadského, spriadač kostihojový, babôčka, modráčik stepný a koník východný). Nachádza sa v katastri Sniny a obcí Hrabová Roztoka, Kolonica, Ladomirov, Stakčín, Strihovce a Zemplínske Hámre.

 

PLIŠKOV /SKUEV0385/

Územie európskeho významu bolo pod názvom Pliškov vrch vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 85,27ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Porasty borievky obyčajnej (5130), Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (3230) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký, kunka žltobruchá, vlk dravý a netopier obyčajný. Nachádza sa v katastri obce Osadné.

 

STINSKÁ /SKUEV0210/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 1.532,79ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Horské kosné lúky (6520), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhov európskeho významu: bahnička kranská, zvonček hrubokoreňový, fúzač alpský, spriadač kostihojový, kobylka, mlok hrebenatý, mlok karpatský, kunka žltobruchá, rys ostrovid, medveď hnedý, vlk dravý, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier pobrežný, netopier ostrouchý, netopier veľkouchý a podkovár malý. Nachádza sa v katastri obcí Nová Sedlica, Ulič, Uličské Krivé a Zboj.

 

UBLIANKA /SKUEV0063/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 45,42ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: bystruška Zawadského, pĺž zlatistý, lopatka dúhová, hrúz bieloplutvý, hrúz Kesslerov, kunka žltobruchá, kunka červenobruchá, vydra riečna, netopier obyčajný a podkovár malý. Nachádza sa v katastri obcí Kalná Roztoka, Klenová a Ubľa.

 

ULIČKA /SKUEV0234/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 101,81ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos (3240), Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov (3220), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: netopier obyčajný, netopier brvitý, uchaňa čierna, podkovár malý, vydra riečna, rybárik riečny, kunka žltobruchá, mlok karpatský, mlok hrebenatý, hrúz bieloplutvý, hrúz Kesslerov, hlaváč bieloplutvý, pĺž severný, lopatka dúhová, hrúz fúzatý a fúzač alpský. Nachádza sa v katastri obcí Kolbasov, Nová Sedlica, Topoľa, Ulič, Uličské Krivé a Zboj.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist