Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Územia európskeho významu v okrese Trebišov

BISCE /SKUEV0020/

Územie európskeho významu bolo pod názvom Lesík Bisce vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 28,35ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopou európskeho významu: Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhu európskeho významu: roháč obyčajný. Nachádza sa v katastri obce Vojčice.

 

BODROG /SKUEV0236/

Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Bodrog vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 113,62ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopou európskeho významu: Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260) a druhov európskeho významu: korýtko riečne, Zingel zingel, hrebenačka pásavá, lopatka dúhová a hrúz bieloplutvý. Nachádza sa v katastri obcí Borša, Klin nad Bodrogom, Ladmovce, Somotor, miestne časti Nová Vieska pri Bodrogu a Véč a obcí Streda nad Bodrogom, Viničky a Zemplín.

 

BORŠIANSKY LES /SKUEV0034/

Územie európskeho významu bolo pod názvom Lesík pri Borši vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 7,41ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, korýtko riečne a kunka červenobruchá. Nachádza sa v katastri obce Borša.

 

HOREŠSKÉ LÚKY /SKUEV0030/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 118,85ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch (6260), Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch (6120) a druhov európskeho významu: poniklec lúčny maďarský, kunka červenobruchá a syseľ pasienkový. Nachádza sa v katastri obcí Malý Horeš a Strážne.

 

KOVÁČSKE LÚKY /SKUEV0329/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 148,08ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea (3130), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký, korýtko riečne a kunka červenobruchá. Nachádza sa katastri obcí Borša a Klin nad Bodrogom.

 

LADMOVSKÉ VÁPENCE /SKUEV0032/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 337,70ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210) a druhov európskeho významu: kosatec bezlistý uhorský, poniklec veľkokvetý, mlynárik východný a kunka červenobruchá. Nachádza sa v katastri obce Ladmovce.

 

LATORICA /SKUEV0006/

Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Latorica vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 7.495,90ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea (3130) a druhov európskeho významu: marsilea štvorlistá, mlynárik východný, korýtko riečne, býčko, hrúz fúzatý, boleň dravý, kolok vretenovitý, hrebenačka pásavá, šabľa krivočiara, hrebenačka vysoká), pĺž zlatistý, čík európsky, lopatka dúhová, hrúz bieloplutvý, hrúz Kesslerov, korytnačka močiarna, mlok dunajský, mlok hrebenatý, kunka červenobruchá, netopier pobrežný a vydra riečna. Nachádza sa v katastri obcí Bačka, Boľ, Boťany, Brehov, Čierna, Leles, miestne časti Kapoňa a Leles, a obcí Poľany, Rad, Soľnička, Svätá Mária, Svinice, Vojka, Zatín a Zemplín.

 

MILIČ /SKUEV0327/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 5.114,45ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Bezkolencové lúky (6410), Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea (3130), Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa (8150), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: spriadač kostihojový, mlynárik východný, vlk dravý, netopier obyčajný, netopier veľkouchý a uchaňa čierna. Nachádza sa v katastri obce Byšta.

 

TARBUCKA /SKUEV0019/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 146,98ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Panónske trávinnobylinné porasty na pieskoch (6260) a druhov európskeho významu: kosatec bezlistý uhorský, poniklec lúčny maďarský, roháč obyčajný, korytnačka močiarna a kunka červenobruchá. Nachádza sa v katastri obcí Streda nad Bodrogom a Veľký Kamenec.

 

VEĽKÝ KOPEC /SKUEV0029/

Územie európskeho významu bolo pod názvom Vysoká vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 25,12ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210) a druhov európskeho významu: poniklec veľkokvetý a roháč obyčajný. Nachádza sa v katastri Kráľovského Chlmca.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist