Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Územia európskeho významu v okrese Veľký Krtíš

ALÚVIUM IPĽA /SKUEV0257/

Územie európskeho významu bolo pod názvom Poiplie vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 406,07ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký, korýtko riečne, kolok vretenovitý, hrúz Kesslerov, hrúz bieloplutvý a vydra riečna. Nachádza sa v katastri obce Ipeľské Predmostie.

 

CÚDENINSKÝ MOČIAR /SKUEV0054/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 138,17ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430) a druhu európskeho významu: ohniváčik veľký. Nachádza sa v katastri obce Ipeľské Predmostie.

 

ČEBOVSKÁ LESOSTEP /SKUEV0035/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 212,97ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný a kunka žltobruchá. Nachádza sa v katastri obcí Čebovce a Príbelce, miestna časť Horné Príbelce.

 

DEDINSKÁ HORA /SKUEV0261/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 339,29ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhu európskeho významu: roháč obyčajný. Nachádza sa v katastri obce Muľa.

 

IPEĽSKÉ HONY /SKUEV0055/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 29,39ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430) a druhu európskeho významu: ohniváčik veľký. Nachádza sa v katastri obce Ipeľské Predmostie.

 

KIAROVSKÝ MOČIAR /SKUEV0053/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 78,76ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430) a druhov európskeho významu: klinovka hadia a kunka červenobruchá. Nachádza sa v katastri obcí Kiarov a Kováčovce.

 

LITAVA /SKUEV0036/

Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Litava vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 2.964,21ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: Dioszeghyana schmidtii, roháč obyčajný, plocháč červený, spriadač kostihojový a kunka žltobruchá. Nachádza sa v katastri obce Čelovce.

 

SELEŠTIANSKA STRÁŇ /SKUEV0052/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 8,51ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Xerotermné kroviny (40A0), Panónske travinnobylinné porasty na spraši (6250) a druhu európskeho významu: poniklec veľkokvetý. Nachádza sa v katastri obce Vrbovka.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist