Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Územia európskeho významu v okrese Žilina

KĽAK /SKUEV0240/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 85,71ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: prilbica tuhá moravská, zvonček hrubokoreňový, fúzač alpský, rys ostrovid, medveď hnedý a vlk dravý. Nachádza sa v katastri obce Fačkov.

 

KOZOL /SKUEV0239/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 91,58ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110) a druhov európskeho významu: poniklec slovenský, fúzač alpský, medveď hnedý, rys ostrovid a vlk dravý. Nachádza sa v katastri Rajeckých Teplíc, mestská časť Poluvsie a obce Turie.

 

KYSUCKÉ BESKYDY /SKUEV0288/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 7.326,57ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské kosné lúky (6520), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, zvonček hrubokoreňový, fúzač alpský, plocháč červený, hlaváč bieloplutvý, kunka žltobruchá, mlok karpatský, netopier obyčajný, rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý, vlk dravý a hraboš tatranský. Nachádza sa v katastri obcí Lutiše a Terchová.

 

MALÁ FATRA /SKUEV0252/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 21.918,45ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Kosodrevina (4070), Spoločenstvá subalpínskych krovín (4080), Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Horské kosné lúky (6520), Penovcové prameniská (7220), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni (4060), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos (3240), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Horské smrekové lesy (9410), Porasty borievky obyčajnej (5130), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, zvonček hrubokoreňový, vrchovka alpínska, prilbica tuhá moravská, poniklec slovenský, klinček lesklý, plocháč červený, bystruška Zawadského, roháč obyčajný, fúzač alpský, bystruška potočná, spriadač kostihojový, ohniváčik, fúzač karpatský, Phryganophilus ruficollis, mlok hrebenatý, kunka žltobruchá, mlok karpatský, mlok hrebenatý, vlk dravý, netopier veľkouchý, rys ostrovid, vydra riečna, medveď hnedý, netopier obyčajný, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký. Nachádza sa v katastri obcí Belá, Dolná Tižina, Krasňany, Nezbudská Lúčka, Terchová a Varín.

 

SLNEČNÉ SKALY /SKUEV0667/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 88,14ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Vápnomilné bukové lesy (9150), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0) a druhov európskeho významu: podkovár malý, uchaňa čierna, netopier obyčajný a poniklec prostredný. Nachádza sa v katastri Rajeckých Teplíc, mestská časť Poluvsie a obce Porúbka.

 

STRÁŽOVSKÉ VRCHY /SKUEV0256/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 29.366,39ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Vápnomilné bukové lesy (9150), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Kyslomilné bukové lesy (9110), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Porasty borievky obyčajnej (5130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Penovcové prameniská (7220), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, poniklec prostredný, prilbica tuhá moravská, klinček lesklý, pimprlík močiarny, ohniváčik veľký, bystruška potočná, fúzač alpský, plocháč červený, pimprlík mokraďný, kunka žltobruchá, netopier ostrouchý, rys ostrovid, medveď hnedý, vydra riečna, vlk dravý, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier veľkouchý, uchaňa čierna a podkovár malý. Nachádza sa v katastri obcí Čičmany, Dolný Hričov, miestna časť Peklina, Fačkov, Hričovské Podhradie, Lietava, Lietavská Svinná, miestna časť Babkov a obcí Paština Závada, Podhorie a Veľká Čierna.

 

STREČNIANSKE MEANDRE VÁHU /SKUEV0665/

Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 67,70ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov (3220), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: hlavátka podunajská, hlaváč bieloplutvý, kunka žltobruchá a vydra riečna. Nachádza sa v katastri obcí Nezbudská Lúčka a Strečno.

 

ŠUJSKÉ RAŠELINISKO /SKUEV0255/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 12,23ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bezkolencové lúky (6410), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhov európskeho významu: hlaváč bieloplutvý a kunka žltobruchá. Nachádza sa v katastri obce Rajecká Lesná.

 

VARÍNKA /SKUEV0221/

Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 154,59ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Penovcové prameniská (7220), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: zvonček hrubokoreňový, bystruška potočná, spriadač kostihojový, kunka žltobruchá, mlok hrebenatý, vydra riečna a netopier obyčajný. Nachádza sa v katastri obcí Belá, Dolná Tižina, Krasňany, Lysica, Stráža, Terchová a Varín.

TOPlist