Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Veľkoplošné chránené územia v okrese Bratislava III

CHKO MALÉ KARPATY

Bola vyhlásená 5.5.1976, v roku 2001 boli prehodnotené a upravené jej hranice. Rozloha 64.610,1202ha. Malé Karpaty patria do Fatransko-tatranskej oblasti, ktorá je súčasťou Vnútorných Západných Karpát. Ochrana prírody Malých Karpát sleduje zachovať a zveľadiť všetko, čo je významné z hľadiska vedeckého, kultúrneho, výchovného a je dôležitá pre zlepšenie prírodných pomerov, zachovanie rázu a biologickej rovnováhy krajiny. Ide najmä o zachovanie vzácnych druhov a spoločenstiev flóry a fauny, ojedinele zachovaných lesných spoločenstiev, ako aj príťažlivých geologických útvarov. Je to jediné veľkoplošné chránené územie vinohradníckeho charakteru. Územie CHKO pozostáva z časti Devínske Karpaty, Pezinské Karpaty, Brezovské Karpaty a Čachtické Karpaty.

CHKO začína na ľavom brehu rieky Dunaj Devínskou bránou a tiahne sa severovýchodným smerom v dĺžke 100km, maximálnou šírkou 16km až k Novému Mestu nad Váhom. Malé Karpaty predstavujú okrajové pohorie Vnútorných Karpát, rozkladajúce sa v ich juhozápadnom cípe. Je to jadrové pohorie so špecifickým vývojom kryštalinika, s obalovou aj príkrovovými jednotkami. V území vystupujú granitoidné horniny, vápence, bridlice, fylity, amfibolity a ďalšie horniny jadrových pohorí. Druhohorné komplexy sú charakteristické krasovými fenoménmi. Známy je Borinský, Plavecký, Dobrovodský a Čachtický kras s početnými jaskyňami. CHKO sa rozprestiera v povodiach riek Váh, Dunaj (Malý Dunaj) a Morava od výšky 135m pri Dunaji do výšky 797m (Záruby). Horskú teplú klímu v južnej časti so stúpajúcou nadmorskou výškou a smerom na sever strieda mierna teplá až chladná klíma. Snehová prikrývka sa tu udržuje v priemere asi 100 dní v roku, priemerný úhrn zrážok sa často rovná úhrnu potenciálneho výparu (700mm). Rôznorodé geologické zloženie, pestro členený reliéf, osobitné pedologické a klimatické pomery podnietili výskyt veľkého bohatstva rastlinných a živočíšnych druhov i spoločenstiev, ktorých prirodzené zastúpenie napriek niekoľko tisícročnému vplyvu človeka sa vo veľkej miere zachovalo. Rastlinstvo je prevažne teplomilné, na niektorých miestach možno pozorovať spoločný výskyt teplomilných prvkov s rastlinnými druhmi vysokých karpatských polôh. Okrem chránených druhov sú tu zastúpené aj vzácne a ohrozené druhy rastlín. Malé Karpaty z veľkej časti pokrývajú listnaté lesy. Vo vyšších polohách a na severných svahoch sú to bučiny horského a podhorského typu. V hrebeňových častiach má väčšie zastúpenie jaseň štíhly, na sutinách javor horský a lipa. S klesajúcou nadmorskou výškou sa častejšie vyskytuje dub a hrab, vyskytujú sa tu aj plochy vysadené borovicou lesnou a borovicou čiernou. Z nepôvodných drevín sa tu vyskytuje gaštan jedlý. Veľmi pestré sú lesostepné a lesné spoločenstvá južných svahov s výskytom teplomilných druhov, napríklad hlaváčik jarný, zlatofúz južný, poniklec veľkokvetý, klinček Lumnitzerov. Časť CHKO je odlesnená a zmenená na pasienky, lúky, sady, vinohrady a polia. Malé Karpaty majú druhovo pestré živočíšstvo. Väčšina živočíchov patrí do formácie listnatého lesa, lesostepi a stepi. Sú tu zastúpené aj vzácne a chránené druhy. Zistilo sa tu doteraz 700 druhov motýľov a okolo 20 druhov mravcov. V hojnom počte sa vyskytujú druhy spevavého vtáctva, dravce a sovy sú zastúpené 11 druhmi. Napríklad sokol rároh ma v Malých Karpatoch najhojnejší výskyt na Slovensku. Z poľovnej zveri je početne zastúpená zver jelenia, srnčia, diviačia, ďalej tu žije daniel škvrnitý a muflón obyčajný.

Paleontologické a archeologické náleziská nachádzajúce sa na území Malých Karpát dokumentujú bohatú históriu a majú veľký kultúrny a vedecký význam.

 

CHVÚ MALÉ KARPATY

Súčasťou územia CHKO Malé Karpaty je od 29.4.2005 Chránené vtáčie územie Malé Karpaty s rozlohou 50.633,6ha. Územie zaberá takmer celé územie Malých Karpát. Má dve časti. Prvá, južná časť je väčšia a rozprestiera sa v Pezinských Karpatoch od Stupavy a Rače po Prievaly a Bukovú. Druhá, severná časť zaberá časť Brezovských Karpát a je ohraničená obcami Hradište pod Vrátnom, Dobrá Voda, Dechtice, Vrbové, Prašník a Brezová pod Bradlom. Účelom vyhlásenia je zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých vtákov sokola rároha, včelára lesného, ďatľa prostredného, výra skalného, lelka lesného, bociana čierneho, ďatľa bielochrbtého, ďatľa hnedkavého, ďatľa čierneho, sokola sťahovavého,  muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, strakoša červenochrbtého, žlny sivej, penice jarabej, prepelice poľnej, krutihlava hnedého, muchára sivého, žltochvosta lesného, pŕhlaviara čiernohlavého, hrdličky poľnej a orla kráľovského a zabezpečenie podmienok na ich prežitie a rozmnožovanie.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist