Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Veľkoplošné chránené územia v okrese Nové Mesto nad Váhom

CHKO BIELE KARPATY

Bola vyhlásená 12.7.1979, novelizovaná v roku 1989. Rozloha 44.568ha. Leží na moravsko-slovenskom pomedzí. CHKO leží v oblasti Slovensko-moravských Karpát. Jej chrbticu tvorí pohorie Biele Karpaty a prechádza ním štátna hranica medzi Slovenskom a Českom. Centrálny chrbát Bielych Karpát sa tiahne v smere juhozápad-severovýchod, dlhý je 80km a široký 11km. Je rozdelený riekami na 9 podcelkov. Najvyšším bodom CHKO je Veľká Javorina /970,0m/. Biele Karpaty sú budované flyšovými sedimentmi sprevádzanými po celej dĺžke bradlovým pásmom, ktoré v krajine vystupuje ako skupina skaliek, ostré vrchy a vápencové hrebene, tesne primknuté k pieskovcovým masívom. Flyš charakterizuje striedanie pieskovcov, ílovitých bridlíc, slieňov a ílovcov. Flyš podmieňuje charakteristický reliéf s mierne zaoblenými chrbtami a hlboko zarezanými tokmi. Prevažne karbonátové horniny bradlového pásma vystupujú v podobe šošoviek a krýh. Mohutnosťou vynikajú vápencovými úsypmi obložené Vršatské bradlá. Vyskytujú sa tu neveľké jaskyne a priepasti. Pôvab dodáva kopaničiarske osídlenie s prvkami pôvodnej ľudovej architektúry. Chránia sa unikátne lúčne spoločenstvá s vysokou druhovou diverzitou (vstavačovité), podmienené tradičnými extenzívnymi formami hospodárenia, prameniskové mokrade, teplomilné spoločenstvá na vápencoch bradlového pásma, bradlové skalné útvary a podobne. Najväčšiu časť lesov tvoria bučiny, do vegetácie bradlového pásma zasahuje dub plstnatý. Na svahoch a sutiach rastú lipové a jaseňové javoriny, miestami jelšiny.

 

CHKO MALÉ KARPATY

Bola vyhlásená 5.5.1976, v roku 2001 boli prehodnotené a upravené jej hranice. Rozloha 64.610,1202ha. Malé Karpaty patria do Fatransko-tatranskej oblasti, ktorá je súčasťou Vnútorných Západných Karpát. Ochrana prírody Malých Karpát sleduje zachovať a zveľadiť všetko, čo je významné z hľadiska vedeckého, kultúrneho, výchovného a je dôležitá pre zlepšenie prírodných pomerov, zachovanie rázu a biologickej rovnováhy krajiny. Ide najmä o zachovanie vzácnych druhov a spoločenstiev flóry a fauny, ojedinele zachovaných lesných spoločenstiev, ako aj príťažlivých geologických útvarov. Územie CHKO pozostáva z časti Devínske Karpaty, Pezinské Karpaty, a na územie okresu zasahujúce Brezovské Karpaty a Čachtické Karpaty.

CHKO začína na ľavom brehu rieky Dunaj Devínskou bránou a tiahne sa severovýchodným smerom v dĺžke 100km, maximálnou šírkou 16km až k Novému Mestu nad Váhom. Rôznorodé geologické zloženie, pestro členený reliéf, osobitné pedologické a klimatické pomery podnietili výskyt veľkého bohatstva rastlinných a živočíšnych druhov i spoločenstiev, ktorých prirodzené zastúpenie napriek niekoľko tisícročnému vplyvu človeka sa vo veľkej miere zachovalo. Rastlinstvo je prevažne teplomilné, na niektorých miestach možno pozorovať spoločný výskyt teplomilných prvkov s rastlinnými druhmi vysokých karpatských polôh. Okrem chránených druhov sú tu zastúpené aj vzácne a ohrozené druhy rastlín. Malé Karpaty majú druhovo pestré živočíšstvo. Sú tu zastúpené aj vzácne a chránené druhy.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist