Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Zem

Maloplošné chránené územia v okrese Bytča

NPR SÚĽOVSKÉ SKALY Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Žilina. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 5.432.300m2, rozloha ochranného pásma je 2.817.700m2. Ochrana krajinársky svojrázneho a esteticky mimoriadne pôsobivého územia s pestrými morfologickými javmi, bu …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Bytča

Územie okresu zasahujú pohoria Slovensko-moravských Karpát a Fatransko-tatranskej oblasti. Zo Slovensko-moravských Karpát je to v centrálnej časti okresu Považské podolie a na západe pohorie Javorníky. Z juhovýchodu územie okresu zasahujú Súľovské vrchy, ktoré patria do Fatransko-tatranskej oblasti.     POHORIA   JAVORNÍKY Krajinný celok Slovensko-moravských Karpát. Rozloha 884km2. Tvoria súčasť flyšovéh …

Územia európskeho významu v okrese Bytča

JAVORNÍCKY HREBEŇ /SKUEV0642/ Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 1.356,24ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovo- …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Bytča

CHKO KYSUCE Bola vyhlásená 23.5.1984. Rozloha 65.462ha. Nachádza sa v severnej časti okresu. Územie CHKO sa skladá z dvoch samostatných, od seba oddelených častí – západnej (javorníckej) a východnej (beskydskej). Obe časti oddeľuje dolina rieky Kysuca. CHKO Kysuce leží v piatich orografických celkoch: Javorníky, Turzovská vrchovina, Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina a Oravské Beskydy. Na území okresu leží celok Javorníky. CHKO Ky …

TOPlist