Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Čadca

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Žilinského kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  760,6 km2

Počet obyvateľov:  90 208  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,79 ob./km2

Okresné mesto:  Čadca

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a na severovýchode s Poľskom. Krátky úsek na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom. Na juhu hraničí s okresmi Bytča, Žilina a Kysucké Nové Mesto. Na východe hraničí s okresom Námestovo a na juhovýchode s okresom Dolný Kubín.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú oblasti Slovensko-moravské Karpaty, Stredné Beskydy a Západné Beskydy. Juhozápad okresu zasahuje celok Javorníky (podcelok Vysoké Javorníky), ktorý patrí do oblasti Slovensko-moravských Karpát. Z oblasti Stredné Beskydy územie okresu zo severovýchodu zasahuje celok Kysucké Beskydy (podcelky Javorský Beskyd a Rača) a celok Oravské Beskydy (podcelok Ošust), z juhovýchodu celok Kysucká vrchovina (podcelky Bystrická brázda a Vojenné). Z oblasti Západné Beskydy územie okresu zo severozápadu zasahuje celok Moravsko-sliezske Beskydy (podcelok Zadné hory) a celok Turzovská vrchovina (podcelky Hornokysucké podolie, Kornická brázda, Predné vrchy a Zadné vrchy), zo severu celok Jablunkovské medzihorie.

Najvyšší bod:  Veľká Rača (1 236,1m), celok Kysucké Beskydy, podcelok Rača.

Najnižší bod:  Hladina rieky Kysuca na výtoku z okresu pri obci Dunajov (373,2m), celok Javorníky, podcelok Nízke Javorníky.

Na území okresu ležia 3 mestá a 20 obcí.

» Zaujímavosti

Turistické chodníky v okrese Čadca

0840 Čadca, stanica – Bryndzárovci – Javorské – Beskydok – Za Lieskovou – Tri kopce – Skalité. Dĺžka 14km. Čas 4 hodiny 25 minút. Červeno značený turistický chodník prechádza celý územím okresu. Začína v Čadci na železničnej stanici. Pokračuje východným smerom a vystupuje svahmi Horelickej Kykuly ponad osadu Bryndzárovci až pod vrchol. Ďalej hrebeňom Javorského pokračuje lesnými a poľnými cestami až k osade Beskydok. Odtiaľ pokrač …

Turzovka

  POLOHA. Mesto leží v západnej časti okresu na brehoch rieky Kysuca, v Hornokysuckom podolí. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Správy o osídlení územia sú z rokov 1580 a 1592. Obec založil uhorský palatín, majiteľ bytčianskeho panstva, Juraj Thurzo v roku 1598. Osadzovacia listina bola vydaná v roku 1602 ako súčasť panstva Bytča. Územie obce bolo v tom roku vyčlenené a dedičný richtár Adam Bolec …

Ubytovanie v okrese Čadca

CAU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Umelé vodné plochy v okrese Čadca

VODÁRENSKÁ NÁDRŽ NOVÁ BYSTRICA Bola vybudovaná v rokoch 1983-1989. Vodná plocha sa vytvorila prehradením údolia riečky Bystrica tesne nad obcou Nová Bystrica. V roku 1985 tak zanikli miestne časti Harvelka a Riečnica spolu s osadami nachádzajúcimi sa v zbernej oblasti nádrže a tiež jediná cesta spájajúca Kysuce s hornou Oravou. Hrádza má v korune dĺžku 330m, výšku nad pôvodnou hladinou riečky 57m. Celková plocha vodnej hladiny je 180 …

Územia európskeho významu v okrese Čadca

BYSTRICKÉ SIHLY /SKUEV0647/ Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 13,60ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prechodné rašeliniská …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Čadca

CHKO KYSUCE Chránená krajinná oblasť Kysuce bola vyhlásená 23.5.1984 a územne nadväzuje na CHKO Beskydy vyhlásenú v roku 1973 na moravskej strane. Celková rozloha je 65.462ha a na Kysuciach sa rozprestiera jej podstatná časť. Leží v piatich orografických celkoch. Delí sa na dve samostatné časti. Západná časť je tvorená pohoriami Javorníky, Turzovskou vrchovinou a Moravsko-sliezskymi Beskydami. Východná časť zaberá Kysuckú vrchovinu a …

Vodná turistika v okrese Čadca

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodné toky v okrese Čadca

VODNÉ TOKY   Významnými tokmi na území okresu sú rieky Kysuca, Bystrica a Čierňanka.   Kysuca Je najväčšou riekou v okrese. Najväčším jej prítokom je rieka Bystrica, ktorá je ľavostranným prítokom. Menšie významné ľavostranné prítoky sú Predmieranka a Čiernianka. Kysuca pramení v severnej časti Javorníkov pod vrchom Hričovec v nadmorskej výške 825m. Tvorí základňu riečnej siete v okrese, ktorá má charakteristick …

Vodopády v okrese Čadca

DOLNÝ BUKOVSKÝ VODOPÁD Vodopád sa nachádza v nadmorskej výške 522m na Bukovskom potoku v Čadci nad osadou Liškovci. Šírka toku nad vodopádom je 1,7m. Fluviálno-erozívny vodopád má výšku 1,1m. Horninové podložie tvoria ílovce a pieskovce magurského flyša.   DOLNÝ SKALIČNÝ VODOPÁD Vodopád sa nachádza v nadmorskej výške 570m na bezmennom toku v katastrálnom území Novej Bystrice. Šírka toku nad vodopádom je 2m. Fluviálno-er …

Vojenské stavby v okrese Čadca

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

TOPlist