Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Čadca

BREST U PAPAJI Za chránený bol vyhlásený v roku 1973 a 1996. Chránený je z kultúrneho, náučného, osvetovo-výchovného, vedeckého, ekologického a krajinárskeho významu. Je to unikátny exemplár brestu hrabolistého v nadmorskej výške 720m. Je vysoký 26m, s obvodom kmeňa v prsnej výške 625cm, pri koreňoch 11,8m, priemerom koruny 25m a vekom 400 rokov. Výškou a priemerom koruny je jedným z najväčších v strednej Európe. Rastie v Makove v osad …

Jaskyne v okrese Čadca

SKALNÁ DIERA I Prírodná pamiatka na území NPR Veľká Rača. Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 22m vytvorená v pieskovcoch. Vzhľadom na charakter horniny nie je rozsiahla a je bez výzdoby. Hrozí tu nebezpečenstvo skalného rútenia, preto verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Kysucké Beskydy, v Rači v katastri obce Klubina.   SKALNÁ DIERA II Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 9m vytvorená v pieskovcoch. Nachádza sa v pohorí Kysuck …

Kúpele v okrese Čadca

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Čadca

NPR MALÝ POLOM Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 861.000m2. Ochrana zachovalých prirodzených lesných spoločenstiev (jedľových bučín s prímesou smreka) vo vyšších polohách flyšovej oblasti Moravsko-sliezskych Beskýd typických pre vyššie polohy Západných Besk …

Parky v okrese Čadca

ČADCA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou bol vybudovaný v 18.storočí. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Má lichobežníkový pôdorys. Nachádza sa okolo kostola na Námestí slobody.   OŠČADNICA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou bol vybudovaný v rokoch 1910-1913. Dal ho vybudovať gróf Ballestrem. Park …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Čadca

Územie okresu zasahujú celky Západných a Stredných Beskýd a Slovensko-moravských Karpát. Z juhozápadu územie zasahuje pohorie Javorníky, ktoré patrí do Slovensko-moravských Karpát. Zo Západných Beskýd územie okresu zasahujú Turzovská vrchovina, zo severozápadu Moravsko-sliezske Beskydy a zo severu Jablunkovské medzihorie. Zo Stredných Beskýd územie zo severovýchodu zasahujú Kysucké Beskydy a z juhovýchodu Kysucká vrchovina.   …

Prirodzené vodné plochy v okrese Čadca

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Čadca

Nemáme žiadne informácie o skalných útvaroch v okrese. …

Umelé vodné plochy v okrese Čadca

VODÁRENSKÁ NÁDRŽ NOVÁ BYSTRICA Bola vybudovaná v rokoch 1983-1989. Vodná plocha sa vytvorila prehradením údolia riečky Bystrica tesne nad obcou Nová Bystrica. V roku 1985 tak zanikli miestne časti Harvelka a Riečnica spolu s osadami nachádzajúcimi sa v zbernej oblasti nádrže a tiež jediná cesta spájajúca Kysuce s hornou Oravou. Hrádza má v korune dĺžku 330m, výšku nad pôvodnou hladinou riečky 57m. Celková plocha vodnej hladiny je 180 …

Územia európskeho významu v okrese Čadca

BYSTRICKÉ SIHLY /SKUEV0647/ Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Výmera územia je 13,60ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prechodné rašeliniská …

TOPlist