Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Liptovský Mikuláš

Poloha:  Leží vo východnej časti Žilinského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 341 km2

Počet obyvateľov:  72 305  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  53,93 ob./km2

Okresné mesto:  Liptovský Mikuláš

Hranice územia:  Krátky úsek na severovýchode tvorí štátna hranica s Poľskom. Na juhu hraničí s Banskobystrickým krajom, na východe s Prešovským krajom. Na severe hraničí s okresom Tvrdošín, na severozápade s okresom Dolný Kubín a na západe s okresom Ružomberok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a Podhôľno-magurská oblasť. Z Fatransko-tatranskej oblasti centrálnu časť okresu tvorí celok Podtatranská kotlina (podcelky Liptovská kotlina, Popradská kotlina a Tatranské podhorie), severozápad okresu zasahuje celok Chočské vrchy (podcelky Prosečné a Sielnické vrchy),  juh okresu zasahuje celok Nízke Tatry (podcelky Ďumbierske Tatry a Kráľovohoľské Tatry), severovýchod okresu tvorí celok Tatry (podcelok Západné Tatry) a juhovýchod celok Kozie chrbty (podcelok Važecký chrbát). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to na severe celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda).

Najvyšší bod:  Bystrá (2 248,4m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Partizánska Ľupča (512,0m), celok Podtatranská kotlina, podcelok Liptovská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 54 obcí.

» Zaujímavosti

Uhorská Ves

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na ľavom brehu Váhu juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1230. Obec je prvou písomne doloženou obcou na Liptove. Patrila rodine Szentiványiovcov a z jej veľkého chotára sa vyčlenilo viacero okolitých osád. Miestni obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom, pltníctvom, spracúvaním dreva a výrobou plátn …

Umelé vodné plochy v okrese Liptovský Mikuláš

VN BEŠEŇOVÁ   VN ČIERNY VÁH Prečerpávacia vodná elektráreň je najväčšou elektrárňou tohto druhu na Slovensku. Nádrž v údolí má objem 3,7milióna m3 vody. Horná betónová nádrž je na krasovej plošine Turková. Voda sa prečerpáva z dolnej nádrže v nadmorskej výške 733m do hornej, ktorá je v nadmorskej výške 1.160m a prevádza sa na turbíny podzemnými prívodmi vybudovanými tak, že svahy NPR Turková a jej porasty ostali neporušené. …

Územia európskeho významu v okrese Liptovský Mikuláš

BELÁ /SKUEV0141/ Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Belá vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 471,66ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Horské vod …

Vavrišovo

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podtatranskej kotline. Leží na pravom brehu riečky Belá východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1346. Veľa si vytrpela v 17. a 18.storočí za stavovských povstaní. V 17.storočí bola vyplienená, v roku 1709 bola počas bitky cisárskych vojsk s rákociovskými kurucmi v chotári obce pri Švihrovej úplne zničená. Od polovice 19.storočia sa v sú …

Važec

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu pod severnými svahmi Kozích chrbtov. Leží na brehoch Bieleho Váhu východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1280, kedy vznikla kolonizáciou na šoltýskom práve. Vtedy ju podľa dokumentov založil šoltýs Gerhard. V roku 1871 bola cez obec vybudovaná železnica. V roku 1931 obec vo veľkom požiari vyhorela. Veľký požiar vtedy zničil podstatnú čas …

Veľké Borové

  POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu na rozmedzí Skorušinských a Chočských vrchov v Podtatranskej brázde. Leží na ľavom brehu riečky Borovianka severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1654 a 1696. Osada lazníckeho typu vznikla v 16.storočí usadením goralského obyvateľstva z hornej Oravy.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVI …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Liptovský Mikuláš

NÁRODNÝ PARK NÍZKE TATRY /NAPANT/ Národný park Nízke Tatry bol vyhlásený 14.6.1978 a v roku 1997 bola upravená jeho hranica. V rokoch 2004 a 2005 bol novelizovaný. Rozloha vlastného územia je 72.842ha a ochranné pásmo je 110.162ha. Územie sa vyznačuje rozmanitosťou fyziogeografických pomerov, výskytom mnohých endemických a reliktných druhov flóry a fauny, hodnotnými krasovými výtvormi, minerálnymi prameňmi a tichými zákutiami. Predst …

Veterná Poruba

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podtatranskej kotline. Leží severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1272 a 1353.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Vlachy

  POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží pod priehradným múrom Vodnej nádrže Liptovská Mara na ľavom brehu Váhu, západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1262. Vznik obce je spojený s usadením Valónov románskeho pôvodu z Belgicka a Francúzska, ktorí sem prišli ako vojaci a remeselníci. V 15.storočí obec patrila Kubínyiovcom.   HISTÓRIA …

Vodná turistika v okrese Liptovský Mikuláš

BELÁ Rieka Belá je v jarných mesiacoch vhodná pre vodnú turistiku a šport.   ČIERNY VÁH Rieka Čierny Váh je vodácky splavná od Liptovskej Tepličky. Optimálne podmienky pre splavnosť sú v mesiacoch apríl-jún.   VÁH Váh je vodácky splavný po priehradnú hrádzu Vodnej nádrže Liptovská Mara a Ďalej od priehradnej hrádze Vodnej nádrže Bešeňová až po Ružomberok. V kanáloch hydrocentrál a niektorých priehradách na …

TOPlist