Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Zem

Maloplošné chránené územia v okrese Liptovský Mikuláš

NPR DEMÄNOVSKÁ DOLINA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1929, novelizované v roku 1973. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 8.368.800m2. Rastlinné spoločenstvo lesných porastov reprezentujú fytocenózy trávnatých bučinových smrečín a smrekových kosodrevín. V drevinovom zložení prevláda Pinus silvest …

Pohoria, doliny a vrchy v okrese Liptovský Mikuláš

Centrálnu časť okresu tvorí celok Podtatranská kotlina (Liptovská kotlina, Popradská kotlina). Severozápad okresu zasahujú celky Chočské vrchy (Prosečné, Sielnické vrchy) a Podtatranská brázda (Zuberecká brázda). Juh okresu zasahuje celok Nízke Tatry (Ďumbierske Tatry, Kráľovohoľské Tatry) a juhovýchod celok Kozie chrbty (Važecký chrbát). Severovýchod okresu tvorí celok Tatry (Západné Tatry).   POHORIA.   CHOČSKÉ VRCHY Pohorie pa …

Územia európskeho významu v okrese Liptovský Mikuláš

BELÁ /SKUEV0141/ Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Belá vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 471,66ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Horské vod …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Liptovský Mikuláš

NÁRODNÝ PARK NÍZKE TATRY /NAPANT/ Národný park Nízke Tatry bol vyhlásený 14.6.1978 a v roku 1997 bola upravená jeho hranica. V rokoch 2004 a 2005 bol novelizovaný. Rozloha vlastného územia je 72.842ha a ochranné pásmo je 110.162ha. Územie sa vyznačuje rozmanitosťou fyziogeografických pomerov, výskytom mnohých endemických a reliktných druhov flóry a fauny, hodnotnými krasovými výtvormi, minerálnymi prameňmi a tichými zákutiami. Predst …

TOPlist