Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Martin

BREST V KLÁŠTORNEJ ZÁHRADE Za chránený bol vyhlásený v roku 1969, novelizovaný v roku 1996. Brest horský s obvodom kmeňa 439cm, výškou 26m, priemerom koruny 16m a vekom 150m. Strom je významný z kultúrneho, vedeckého, estetického a ekologického hľadiska. Dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese. Rastie v kláštornej záhrade, východne od kláštora nad prístreškom, v obci Kláštor pod Znievom.   BUK V KLÁŠTORNEJ ZÁHRADE …

Jaskyne v okrese Martin

BAHNITÁ JASKYŇA (V-13) Jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Bralnej Fatre v nadmorskej výške 932m v katastri obce Blatnica.   BALOVSKÁ JASKYŇA Jaskyňa s dĺžkou 15m. Osteologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Hôľnej Fatre v nadmorskej výške 800m v katastri obce Belá-Dulice, miestna časť Dulice.   BEZNÁDEJNÁ JASKYŇA (D-7, PUKLINOVÁ JASKYŇA) Jaskyňa s dĺžkou 60m. Nachádza sa v pohorí V …

Kúpele v okrese Martin

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Martin

NPR BORIŠOV Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu Borisov. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 4.497.400m2. Územie predstavuje ojedinele zachovalý, urbanizačne podstatne nezasiahnutý záver jednej z najtypickejších dolín turčianskej časti Veľkej Fatry. Ochrana zachovalých spoločenstiev až štyroch l …

Parky v okrese Martin

MARTIN. Národný cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Park s historickou zeleňou je súčasťou Národného cintorína. Park bol spolu s cintorínom vybudovaný v 19.storočí. Upravovaný bol v 20.storočí.   MARTIN. Záturčie. Park pri kaštieli. Park pri Reichlovskom kaštieli, v ktorom sa nachádza zmiešaná lipová aleja.   NECPALY. Park okolo kaštieľa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 19 …

Prirodzené vodné plochy v okrese Martin

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Martin

KRÁĽOVA SKALA       Výrazné bralo. V okolí rastie vápnomilná vegetácia. Južne od skaly vyviera spod hrubozrnnej sutiny silný prameň. …

Umelé vodné plochy v okrese Martin

VN BYSTRIČKA   VN KRPEĽANY Významná vodná nádrž s hydroelektrárňou na rieke Váh, ktorá je súčasťou vážskej kaskády. Bola vybudovaná v rokoch 1951-1957. Účelom vodného diela je výroba elektrickej energie. Dĺžka vzdutia nádrže je 0,6km a maximálna zatopená plocha je 1,26km2. Vodná nádrž je veľmi pekne umiestnená na rozhraní Malej a Veľkej Fatry.   VN SUČANY V roku 1957 bola na rieke Váh postavená vodná nádrž. &nb …

Územia európskeho významu v okrese Martin

DIELNICE /SKUEV0381/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 107,35ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Porasty borievky obyčajnej (5130), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom …

TOPlist