Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Námestovo

BREST NA CINTORÍNE V KRUŠETNICI Za chránený bol vyhlásený v roku 1984 a 1996. Chránený je z vedecko-výskumného, estetického, historického, kultúrno-výchovného a krajinárskeho významu. Brest horský s obvodom kmeňa 384cm, výškou 26m, priemerom koruny 20m a vekom 200 rokov. Rastie v západnej časti cintorína v obci Krušetnica.   BREST NA CINTORÍNE V ORAVSKOM VESELOM Za chránený bol vyhlásený v roku 1974 a 1996. Chránený je z vede …

Jaskyne v okrese Námestovo

JASKYŇA V BABEJ HORE Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 10m vytvorená v pieskovcoch. Nachádza sa v pohorí Oravské Beskydy, v Babej hore v nadmorskej výške 1.680m v katastri obce Oravská Polhora.   JASKYŇA V MALEJ BABEJ HORE I Prírodná pamiatka na území Babej hory. Ochrana 60m dlhej rozsadlinovo-rútivej jaskyne vytvorenej v pieskovcoch. Je významná z geologického hľadiska. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Oravské B …

Kúpele v okrese Námestovo

Nemáme žiadne informácie o kúpeľoch v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Námestovo

Babia hora Územie v zóne A v CHKO Horná Orava. Zahŕňa pôvodnú NPR Babia hora, ktorá tu bola vyhlásená v roku 1974. Rezervácia Kotlina pod Babou horou tu bola vyhlásená už v roku 1926 na ochranu horských smrekových lesov. Rozloha územia vyhláseného v roku 2003 je 504ha. Predmetom ochrany sú typické horské spoločenstvá pralesovitého charakteru (pralesovité jarabinové smrečiny) na najvyššom flyšovom komplexe Západných Karpát, subalpínsk …

Parky v okrese Námestovo

Nemáme žiadne informácie o parkoch v okrese. …

Prirodzené vodné plochy v okrese Námestovo

Nemáme žiadne informácie o prirodzených vodných plochách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Námestovo

Nemáme žiadne informácie o skalných útvaroch v okrese. …

Umelé vodné plochy v okrese Námestovo

VODNÁ NÁDRŽ ORAVA Najväčšia slovenská viacúčelová vodná nádrž vznikla umelým prehradením rieky Orava. Dôvodom jej výstavby boli často sa opakujúce veľké povodne. Prvý návrh vybudovania priehrady pochádza z roku 1730. Realizovať sa začal až projekt vypracovaný v rokoch 1940-1941. Vybudovaná bola v roku 1954. Vzdutím vodnej hladiny zanikli obce Hámre, Ľavkov, Osada Slanica, Ústie a časť Námestova a Bobrova. Oravská priehrada má rozlohu …

Územia európskeho významu v okrese Námestovo

BABIA HORA /SKUEV0189/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 503,94ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské smrekové lesy (9410), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni (8110 …

TOPlist