Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Turčianske Teplice

GINKO V ABRAMOVEJ Za chránený strom bolo vyhlásené v roku 1969 a 1996. Ginko dvojlaločné s obvodom kmeňa 219cm, výškou 15m, priemerom koruny 13m a vekom 100 rokov. Je významné z kultúrneho, vedeckého a estetického hľadiska. Rastie v obci Abramová pri bývalej kúrii medzi budovou a cestou.   LIPA PRI KOSTOLE V SLOVENSKOM PRAVNE Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1969 a 1996. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 448cm, výškou 27m …

Jaskyne v okrese Turčianske Teplice

BIELA VODA Fluviokrasová jaskyňa s hĺbkou 9m s občasným vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Bralnej Fatre v katastri obce Čremošné.   BRLOH V ONDRAŠOVSKÝCH SKALÁCH Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Žiar, vo Vyšehrade v nadmorskej výške 706m v katastri obce Ondrašová.   DIERA POD OKNOM Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Žiar, vo Vyšehrade v nadmorskej výške 801m v katastri obce Ondrašová. …

Kúpele v okrese Turčianske Teplice

TURČIANSKE TEPLICE Prvá písomná zmienka o teplých minerálnych prameňoch pochádza z roku 1281. Od roku 1402 sú už pri prameňoch známe kúpele. V roku 1423 sa tu liečil kráľ Žigmund Luxemburský. Od roku 1535 kúpele patrili Kremnici. V 16.-17.storočí kúpele navštevovala šľachta. Rozvoj zaznamenali kúpele po roku 1872, kedy bola vybudovaná železničná trať. Kúpele so síranovo-hydrogenuhličitanovými a vápenato-horečnatými liečivými vodami s t …

Maloplošné chránené územia v okrese Turčianske Teplice

NPR RAKŠIANSKE RAŠELINISKO Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Martin. Rozloha je 55.310m2. Ochrana vlhkomilných a slatinných spoločenstiev Turčianskej kotliny. Zachované prirodzené slatinné rašelinisko s výsky …

Parky v okrese Turčianske Teplice

MOŠOVCE. Park pri klasicistickom kaštieli. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pri pôvodne klasicistickom Révayovskom kaštieli z 2.polovice 18.storočia sa rozprestiera veľký anglický prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 2.polovice 18.storočia. Park má obdĺžnikový pôdorys a upravovaný bol po roku 1980. Nachádza sa v ňom viacero zaujímavých objektov, mauzóleum rodiny Révay postavené v secesnej pseudogotike a z …

Prirodzené vodné plochy v okrese Turčianske Teplice

JAZERNICKÉ JAZIERKO Chránený areál vyhlásený v roku 1975. Výmera 1.618m2. Veľké prirodzené pramenište poriečnej vody s pomerne veľkým pramenným jazierkom na plochom alúviu potoka Teplica. Jedno z najväčších a najvýznamnejších zachovalých prameníšť poriečnych vôd Turčianskej kotliny so zachovalou charakteristickou vegetáciou a faunou. Nachádza sa pri obci Jazernica. …

Skalné útvary v okrese Turčianske Teplice

Nemáme žiadne informácie o skalných útvaroch v okrese. …

Umelé vodné plochy v okrese Turčianske Teplice

VN TURČEK Vodárenská nádrž Horný Turček bola vybudovaná na východnom okraji obce na hornom toku rieky Turiec. Súčasťou je i vodná elektráreň. Bola vybudovaná pre potreby zásobovania obyvateľov /okolo 50.000/ pitnou vodou. Celkový objem nádrže je 10,6milióna m3. Vodná plocha má pri maximálnej prevádzkovej hladine v nadmorskej výške 777m rozlohu 54ha. Najväčšia hĺbka vody je 57m. Výška hrádze v osi nad úrovňou terénu je 59m a dĺžka kor …

Územia európskeho významu v okrese Turčianske Teplice

SVRČINNÍK /SKUEV0241/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 222,49ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Kyslomilné bukové lesy (9110), Horské smrekové lesy (9410), Javorovo-bukové horské lesy (9140 …

TOPlist