Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Tvrdošín

LIPY NA CINTORÍNE Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1974 a 1996. Dva exempláre lipy veľkolistej. Prvá má obvod kmeňa 406cm, výšku 23m, priemer koruny 12m a vek 110 rokov. Druhá lipa má obvod kmeňa 220cm, výšku 19m, priemer koruny 11m a vek 100 rokov. Stromy sú významné z vedecko-výskumného, náučného, estetického, kultúrno-výchovného a krajinárskeho hľadiska. Stromy rastú v obci Štefanov nad Oravou v časti Horný Štefanov na cinto …

Jaskyne v okrese Tvrdošín

AMERIKA Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 1.018m v katastri obce Zuberec.   BEŇARIHO ŠTÔLŇA (JASKYŇA V BIELEJ SKALE) Jaskyňa čiastočne umelého pôvodu s dĺžkou 32m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 1.309m v katastri obce Zuberec.   BEŇARIHO ŠTÔLŇA - HORNÉ OKNO Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí T …

Maloplošné chránené územia v okrese Tvrdošín

Jelešňa Územie v zóne B v CHKO Horná Orava. Zahŕňa pôvodnú NPR, ktorá tu bola vyhlásená v roku 1995. Rozloha územia vyhláseného v roku 2003 je 321,5ha. Lokalita predstavuje prirodzene meandrujúci podhorský tok so zachovanými brehovými porastmi. Je biotopom chránených cicavcov a generačnou lokalitou ichtyofauny Vodnej nádrže Orava. Riečka tvorí prírodnú štátnu hranicu s Poľskom.   Rudné Územie v zóne B v CHKO Horná Orava …

Územia európskeho významu v okrese Tvrdošín

JELEŠŇA /SKUEV0222/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 66,88ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhov …

TOPlist