Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Zem

Maloplošné chránené územia v okrese Tvrdošín

Jelešňa Územie v zóne B v CHKO Horná Orava. Zahŕňa pôvodnú NPR, ktorá tu bola vyhlásená v roku 1995. Rozloha územia vyhláseného v roku 2003 je 321,5ha. Lokalita predstavuje prirodzene meandrujúci podhorský tok so zachovanými brehovými porastmi. Je biotopom chránených cicavcov a generačnou lokalitou ichtyofauny Vodnej nádrže Orava. Riečka tvorí prírodnú štátnu hranicu s Poľskom.   Rudné Územie v zóne B v CHKO Horná Orava …

Územia európskeho významu v okrese Tvrdošín

JELEŠŇA /SKUEV0222/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 66,88ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhov …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Tvrdošín

TATRANSKÝ NÁRODNÝ PARK /TANAP/ TANAP bol vyhlásený 18.12.1948 s účinnosťou od 1.1.1949.V roku 1987 boli za súčasť vlastného územia národného parku vyhlásené aj Západné Tatry. V roku 2003 bol novelizovaný. Rozloha vlastného územia je 73.800ha a ochranné pásmo má rozlohu 30.703ha. Národný park je tvorený najvyššou horskou skupinou v karpatskom oblúku. Ochranársky najhodnotnejšou časťou územia je vyše 55km dlhý a 17km široký geomorfolog …

TOPlist